Meer aandacht voor energietransitie, wonen, cultuur en bestuur

Door Ad de Graaf op 6 november 2018

Op 8 november praat de gemeenteraad over de begroting. De PvdA zal vooral aandacht besteden aan vier onderwerpen: de energietransitie, sociale woningbouw, cultuur en bestuursstijl. Het is niet zo dat B en W hier geen aandacht voor hebben. Maar er kunnen wel wat tandjes bij, ambities moeten steviger worden geformuleerd en vrijblijvendheid moeten we achter ons laten. En soms moeten we er wat geld voor vrijmaken.

 

Volgens het coalitieakkoord moet Voorschoten in 2030 energieneutraal zijn. Voorschoten loopt voorop, want de Leidse regio richt zich op 2050. Stevige ambities zijn belangrijk, maar ze moeten wel een beetje realistisch zijn. Jammer genoeg is er in de begroting weinig geld uitgetrokken voor de energietransitie. Het ziet er naar uit dat de verkoop van enkele panden de gemeente dit jaar extra geld oplevert. De PvdA wil dat de raad nu al uitspreekt dat we 40% (met een maximum van € 600.000) van het resultaat over 2018 stoppen in de reserve duurzaamheid, het spaarpotje voor de komende jaren. Het definitieve besluit kan bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 worden  genomen.

 

In Voorschoten moeten meer betaalbare woningen komen in het bijzonder voor starters en senioren. De komende periode worden plannen gemaakt voor woningbouw op bijvoorbeeld de plek van het cultureel centrum, Beresteijn, Kruispunt Kerk, Starrenburg III. Bij elk van die plekken afzonderlijk hoor je dan vaak dat je daar geen woningen voor inwoners met een smalle beurs kunt bouwen. En voor je het weet komt er dan niets terecht van de ambitie van 25% tot 30% sociale woningbouw. Daarom wil de PvdA dat er snel een totaalplan wordt gemaakt waarin staat hoe je als gemeente afdwingbare afspraken gaat maken met corporaties en projectontwikkelaars. Wachten op een nieuwe woonvisie duurt veel te lang!

 

Vorig jaar besloot de gemeenteraad met de subsidie op het Cultureel centrum vanaf 1 januari 2021 te stoppen. De PvdA vond dat voorbarig en stemde tegen. Het nieuwe college wil de bibliotheek en het cultureel centrum samenvoegen. Maar in de begroting zijn hiervoor geen bedragen uitgetrokken.  De voorbereiding van de verkoop van het cultureel centrum is in gang gezet en de tijd dringt. Anders is er op 1 januari 2021 geen andere accommodatie.

Inmiddels wordt door verschillende partijen gewerkt aan concrete plannen. De PvdA wil nu een bedrag van € 50.000 vrij maken om te laten onderzoeken welk alternatief de voorkeur verdient en zal een voorstel doen over de manier waarop dit kan worden gefinancierd.

 

Tot slot, het vertrouwen van Voorschotenaren in de lokale politiek is de laatste jaren stevig gedaald en ligt onder het landelijk gemiddelde.  De PvdA vindt het belangrijk dat inwoners ervaren dat er naar hen wordt geluisterd en dat ze eerder worden betrokken bij het maken van plannen die hen raken. Dat vindt de PvdA belangrijk.  Of het nu om de zelfstandigheid van Voorschoten, de jeugdzorg of het centrum gaat.

 

B en W zeggen dat ze de bestuursstijl willen veranderen. Maar het  afgelopen half jaar is gebleken dat het nieuwe college wel een steuntje in de rug kan gebruiken om er voor te zorgen dat Voorschotenaren van begin af aan bij het maken van plannen worden betrokken. Dat geldt misschien niet voor alle plannen en het is niet gemakkelijk, maar er kan veel meer dan nu gebeurt. Zoals ze in Leeuwarden zeggen: “Je moet geloven in de kracht van mensen en in de ideeën die zij hebben.” Daarom wil de PvdA zich  op 8 november ook hiervoor inzetten.

 

De PvdA zal vijf moties en amendementen indienen die hierover gaan. Ze zijn hieronder geplaatst. Het overleg met het CDA heeft opgeleverd dat 2 moties en 1 amendement ook door het CDA zijn ondertekend.

Moties en amendementen

Motie PvdA

Naar aanleiding van agendapunt nr. 4 en 5 van de raadsagenda van 8 november 2018

Onderwerp: Programmabegroting 2019 -2022

De raad van de gemeente Voorschoten in vergadering bijeen d.d. 8 november 2018

 

Overwegende dat

 • Voorschoten voor grote opgaven staat in het kader van de energietransitie;
 • in het coalitieakkoord stevige doelstellingen zijn geformuleerd over een energieneutraal, duurzaam en groen Voorschoten in 2030;
 • in de raad brede overeenstemming bestaat over de noodzaak en het belang van een doortastende aanpak;

 

Constaterend dat

 • in de begroting vooralsnog volstaan wordt met een beperkte inzet gericht op het opleiden van wijkambassadeurs, het terugdringen van het energieverbruik van de gemeente zelf en het aanstellen van een coördinator met een beperkte formatieve omvang;
 • ter dekking van de kosten hiervan in 2019 € 90.000 wordt onttrokken uit de reserve duurzaamheid;
 • het college voornemens is in 2019 een ontwerp-milieubeleidsplan te presenteren waarin onder andere richting zal worden gegeven aan een aanpak voor (de gevolgen van ) klimaatverandering;
 • de verkoop van enkele gemeentelijke eigendommen in 2018 naar verwachting een aanzienlijk positief resultaat in de jaarrekening 2018 zal laten zien;

 

Van mening

 • dat het gelet op de noodzaak van een doortastende aanpak op het terrein van de energietransitie en Voorschoten energieneutraal in 2030 noodzakelijk is om hiervoor financiële middelen te reserveren;

 

Verzoekt het college om

 • de gemeenteraad in de jaarrekening 2018 voor te stellen 50% van een eventueel voordelig resultaat tot een maximum van € 600.000 te storten in de reserve duurzaamheid.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Motie PvdA en CDA

Naar aanleiding van agendapunt nr. 4 en 5 van de raadsagenda van 8 november 2018

Onderwerp: Programmabegroting 2019 -2022

De raad van de gemeente Voorschoten in vergadering bijeen d.d. 8 november 2018

 

Overwegende dat

 • Voorschoten voor grote opgaven staat om te komen tot een gevarieerder aanbod van woningen voor starters, voor personen met een smalle beurs en voor senioren;
 • in zowel het coalitieakkoord als de programmabegroting 2019 -2022 hierover stevige doelstellingen zijn geformuleerd;

 

Constaterend dat

 • de wachtlijsten voor een huurwoning gemiddeld acht jaar bedraagt;
 • Voorschoten in vergelijking met ons omringende gemeenten over relatief weinig corporatiewoningen beschikt en de gemiddelde huurprijs van deze woningen in Voorschoten hoger is;

 

Voorts constaterend dat

 • in Voorschoten de komende jaren op verschillende locaties zal worden gebouwd waarbij de variëteit aan locaties en betrokken projectontwikkelaars /corporaties kunnen leiden tot afzonderlijke besluitvormingsprocessen die
 • er in de praktijk toe kunnen leiden tot het beoogde doel i.c. een gevarieerder aanbod van woningen voor starters, voor personen met een smalle beurs en voor senioren in het gedrang komt;

 

Van mening

 • dat het realiseren van het beoogde doel noopt tot een samenhangende aanpak;

 

Verzoekt het college om

 • de gemeenteraad op zo kort mogelijke termijn een samenhangend plan voor te leggen met een beschrijving van instrumenten om te komen tot  afdwingbare prestatieafspraken met corporaties en projectontwikkelaars waardoor meer betaalbare woningen voor starters en senioren worden gerealiseerd zoals in het coalitieakkoord wordt beloofd.

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Amendement PvdA

Onderwerp: Programmabegroting 2019 -2022

De raad van de gemeente Voorschoten in zijn vergadering bijeen d.d. 8 november 2018

gezien het raadsvoorstel bij de programmabegroting 2019 – 2022 (024456/98964)

 

Overwegende dat

 • in de meerjarenbegroting 2018 – 2021 is besloten de subsidie op het cultureel centrum met ingang van 1 januari 2021 te beëindigen;

 

Constaterend dat

 • het college in de programmabegroting 2019 – 2022 uitspreekt dat het cultureel centrum in één locatie met de bibliotheek zal worden gebracht;
 • inmiddels de voorbereiding van de verkoop van het cultureel centrum in gang is gezet;
 • de tijd dringt om het alternatief voor het cultureel centrum handen en voeten te geven;
 • inmiddels door verschillende partijen wordt gewerkt aan concrete plannen voor die samenvoeging;
 • zowel zorgvuldigheid als voortvarendheid zijn geboden vanwege de relatief korte tijd die resteert tot 1 januari 2021;
 • de programmabegroting 2019 – 2022 geen financiële middelen bevat om deze planvorming financieel te ondersteunen

Besluit:

 

 • In de programmabegroting een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen om
 1. a) op korte termijn te laten onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende plannen uitmondend in een beredeneerd advies aan de raad, en
 2. b) de resterende gelden – na besluitvorming door de raad over de voorkeursvariant -beschikbaar te hebben voor een voorbereidingskrediet;
 • Voor de dekking hiervan worden aangewend
 • € 15.000 komt ten laste van de kwaliteitsmaatregelen Voorstraat;
 • € 18.000 komt ten laste van het opstellen van een beeldkwaliteitsplan centrum;
 • € 17.000 komt ten laste van de promotie/marketing activiteiten 2019 (economische promotie).

Ondertekening en naam:

Ad de Graaf, fractievoorzitter PvdA

 

Amendement PvdA en CDA

Onderwerp: Programmabegroting 2019 -2022

De raad van de gemeente Voorschoten in zijn vergadering bijeen d.d. 8 november 2018

gezien het raadsvoorstel bij de programmabegroting 2019 – 2022 (024456/98964)

 

Overwegende dat

 • De gemeente Voorschoten de komende jaren met grote opgaven wordt geconfronteerd waaraan aanzienlijke financiële consequenties zijn verbonden;
 • Het derhalve wenselijk is om thans geen financiële toezeggingen te doen dan wel verwachtingen te wekken voor de jaren na 2019;
 • Waardoor een integrale afweging tussen prioriteiten in 2019 met het oog op de jaren daarna mogelijk blijft;

 

Constaterend dat

 • het college in de programmabegroting 2019 – 2002 de opbrengst van de verhoging van de toeristenbelasting voor de jaren 2020 – 2022 thans reeds oormerkt voor promotie/marketing activiteiten;

Besluit:

 

 • In de meerjarenbegroting de voor 2020 – 2022 begrote extra jaarlijkse opbrengst van € 45.000 aan toeristenbelasting niet te oormerken maar toe te voegen aan het begrote resultaat;

Bij de kadernota 2020 te besluiten over de aanwending van deze middelen in de jaren 2020 – 2022.

Ondertekening en naam:

Ad de Graaf, fractievoorzitter PvdA

René Zoetemelk, fractievoorzitter CDA

Motie PvdA en CDA

Naar aanleiding van agendapunt nr. 4 en 5 van de raadsagenda van 8 november 2018

Onderwerp: Programmabegroting 2019 -2022

De raad van de gemeente Voorschoten in vergadering bijeen d.d. 8 november 2018

 

Overwegende dat

 • het vertrouwen in en de scepsis over de (lokale) politiek in Nederland de afgelopen jaren is gegroeid en de (gevoelde) afstand tussen burgers en openbaar bestuur is toegenomen;
 • in het coalitieakkoord en in de begroting aandacht wordt gevraagd voor creatieve benaderingen in het kader van burgerparticipatie;
 • de kwaliteit van beleidsvorming kan worden vergroot wanneer burgers, ondernemers en/of verenigingen in een vroegtijdig stadium bij beleidsvorming worden betrokken;
 • de betrokkenheid bij en het draagvlak voor besluitvorming van de gemeente Voorschoten hierdoor kan worden vergroot;

 

Constaterend dat

 • in veel gemeentes reeds wordt geëxperimenteerd met alternatieve vormen van participatie;
 • het afgelopen half jaar is gebleken dat Voorschoten hierbij niet voorop loopt onder meer blijkend uit de besluitvorming over de onderwerpen ‘Toekomst van Voorschoten/oriëntatie op de Leidse regio’ en ‘ Jeugdzorg/H10’;

 

Van mening

 • dat het vertrouwen in de politiek gebaat is bij creatievere vormen van burgerbetrokkenheid in een vroegtijdig stadium van beleidsvorming dan thans het geval is;
 • dat een zelfstandig Voorschoten gebaat is met het mobiliseren van uiteenlopende deskundigheden vanuit de Voorschotense gemeenschap waardoor de bestuurskracht kan worden vergroot;

 

Verzoekt het college om

 • de raad in het voorjaar van 2019 een concreet voorstel voor te leggen over de wijze waarop betrokkenheid vanuit de Voorschotense gemeenschap in een vroegtijdig stadium van beleids- en/of planvorming zal worden vergroot

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ad de Graaf

Ad de Graaf

Wie is Ad de Graaf? In 1951 ben ik in Den Haag geboren. Opgegroeid in het Laakkwartier ging ik rond mijn twintigste sociologie studeren in Leiden. Als spoorstudent reisde ik heen en weer. Dat was goedkoper. Na mijn afstuderen ging ik in Amsterdam werken in het vormingswerk voor werkende jongeren. Enkele jaren later vertrok ik

Meer over Ad de Graaf