30 september 2017

PvdA vindt rapport Rekenkamercommissie eenzijdig en onvolledig

In de raadsvergadering van 28 september werd het rapport van de Rekenkamercommissie behandeld over de 75 miljoen euro die Voorschoten meer heeft uitgegeven dan ontvangen.  Henk Overbosch, net geïnstalleerd als PvdA-raadslid, gaf aan het rapport van de Rekenkamercommissie (RKC)  op onderdelen wel te herkennen, maar het eenzijdig te vinden en daardoor onvolledig.

Al een klein jaar vragen inwoners, verenigingen en ondernemers op bijeenkomsten over bezuinigingen, in brieven in de krant, in gesprekken hoe het zover is kunnen komen, wat wethouders en raadsleden  hebben gedaan in de afgelopen jaren, wat er fout is gegaan en waarom. Veel mensen zijn kwaad. En terecht. In de collegekamer en in de raadszaal is 75 miljoen euro meer uitgegeven dan de gemeente zich kon permitteren. Weten we nu meer over wat er is gebeurd, kunnen we nu aan onze inwoners uitleggen hoe we in deze situatie terecht zijn gekomen ? Wat de PvdA betreft geeft het rapport van de RKC wel een beeld, maar dringt het niet door tot kern. Een voorbeeld: hoe kan het dat de RKC schrijft dat vanaf 2010 de professionalisering van de financiële besturing is ingezet en vanaf 2013 versterkt is doorgezet en dat er toch jaar op jaar meer geld is uitgegeven dan er binnen kwam. De RKC geeft hier geen antwoord op en in de commissievergadering van vorige week is deze hoofdvraag ook niet beantwoord.

De koele cijfers kloppen als een zwerende vinger, maar de analyse wordt gedomineerd door de beleving vanuit de collegekamer. Er zijn geen raadsleden geïnterviewd, er is niet gekeken naar de raadsnotulen van begrotingsbehandelingen en de stemverklaringen, er is geen onderscheid gemaakt tussen de vier collegeperioden en er is niet gekeken naar de financiële paragrafen van de coalitieprogramma’s. Ook is er niet gekozen voor een analyse van de brieven van de provinciale toezichthouder over de ingediende begrotingen.

Henk Overbosch: “Ik heb dat een tijdje geleden wel gedaan, en met een kleine dag werk ben ik heel wat wijzer geworden. Vanaf 2011 bijv. dringt de provincie al aan op een structureel sluitende begroting. “

De RKC moest echter werken met een beperkt budget, zo lichtte de voorzitter van de RKC  in de commissie toe. Dat betekent dat het financiële gat wel boven tafel is gekomen, maar dat een completer beeld van de politiek-bestuurlijke besluitvorming waar alle fracties bij zijn betrokken ontbreekt. En juist op dat punt zijn veel fouten terug te voeren. Uiteindelijk leer je het meest van de fouten die gemaakt zijn.  Als je de fouten niet of in beperkte mate benoemt is het collectieve leerproces minder effectief. Wij vinden het daarom spijtig dat in de analyse het element “gedragsverandering in de politiek-bestuurlijke cultuur” niet concreet is uitgewerkt met een aantal casus zoals bijv. de laatste begrotingsvergadering of de discussie over de kunstgrasvelden. Tot zover de analyse.

Als meer zou zijn gekeken naar het politiek-bestuurlijke proces zouden wij nu duidelijker naar de bevolking hebben kunnen benoemen waarom college- en raadsleden de hand in eigen boezem moeten steken. Was er voldoende expertise aanwezig in de collegekamer ? Heeft de raad zijn kader stellende en controlerende taak voldoende uitgeoefend. Sinds 2002 werken we gedualiseerd, maar is dat ook zo ?  Gingen verantwoordelijkheden van college en raad door elkaar lopen ? Heeft het college zijn rol goed vervuld ? Deze vragen zijn onvoldoende beantwoord en worden door het voorliggende raadsvoorstel geparkeerd waarbij het de vraag is of dit element in de toekomst ooit wel aan de orde zal komen. Als raad kunnen we in dit debat geen antwoord meer vragen: alle dagelijkse bestuurders zijn inmiddels vertrokken.

Henk Overbosch: “ In de commissie hoorde ik zeggen dat we niet moeten “zwartepieten”.  Nu lijkt echter iedereen verantwoordelijk en daardoor feitelijk niemand “.

De PvdA vindt het in elk geval van belang dat er betere regels worden opgesteld voor een stringente begrotingsdiscipline. Ook voor bijvoorbeeld de wijze van ramen, het omgaan met mee- en tegenvallers en beleidsveranderingen binnen de diverse programma’s in de begroting en het leveren van boter bij de vis. Het is wenselijk dat in het verlengde hiervan binnen het college de taken en rollen herijkt worden. De positie van de wethouder Financiën moet worden verhelderd en versterkt en dat geldt ook voor de rol van de burgemeester als bewaker van de grote lijnen en de integraliteit van bestuur.

Het amendement dat de PvdA indiende om alle aanbevelingen van de RKC anders uit te werken dan voorgesteld werd met grote meerderheid verworpen. De PvdA werd alleen door de SP gesteund. De baron Von Münchhausen kon zichzelf aan zijn eigen haren uit het moeras trekken. We zullen moeten afwachten hoe het in de komende maanden zal verlopen.  Het feit dat de fractie van lokale coalitiepartij ONS in eerste termijn exact  58 seconden spreektijd aan dit rapport besteedde en de VVD twee minuten stemt niet tot vrolijkheid.

De PvdA stemde niet voor een motie van de SP over een raadsenquête. Dat instrument kost heel veel tijd en vooral geld.

Onder het motto “iets is beter dan niets”  heeft Henk Overbosch voor het voorstel gestemd.