11 februari 2015

Jan Spendel vierde op PvdA-kieslijst waterschap Rijnland

Voor de waterschapsverkiezingen 18 maart 2015 staat Voorschotenaar Jan Spendel op de 4de plaats van de PvdA-kieslijst voor het Hoogheemraadschap Rijnland: het waterschap waarbinnen Voorschoten valt.

Het eeuwenoude maar met de tijd meegaand waterschap met zijn functionele taken beschermt ons tegen de gevaren van het water, zorgt voor goede kwaliteit (zuivering) van het oppervlaktewater, houdt het grondwater op het juiste peil.

Spendel: “Voorschoten moet een waterveilige gemeente blijven, waar het fijn is om er te werken, te wonen en te recreëren. Gemeente en waterschap moeten meer en beter gaan samenwerken om dat zo te houden. Dan is wel meer aandacht nodig voor het natte en verder wegzakkende Vlietwijk, voor het oplossen van de wateroverlast in Noord-Hofland en voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. Want dat laatste draagt ook bij aan de veiligheid.
Ik zal mij ook inzetten voor beter recreatief gebruik van het water en de natuur. Uiteraard in harmonie met het water, de dieren en de natuur. Voor mijn dorp Voorschoten denk ik dan aan de polders, waterplassen en horsten rondom. De zorg voor een veilige leefomgeving motiveert mij om in het waterschap Rijnland te komen namens de PvdA, of beter in dit verband de PvdAqua.”

Spendel vervolgt: “De waterschappen in Nederland doen veel goeds in stilte, maar krijgen daarvoor helaas niet altijd waardering van hun inwoners. Dat komt omdat er heel veel goed gaat. Mensen denken niet meer aan watersnoodrampen. De beleving bij velen is dat die rampen van vroeger zijn en niet van nu. Onbekend maakt onbemind. Soms gaan mensen roepen: ’schaf het waterschap maar af en breng de taken maar onder bij de provincie’. De geringe deelname aan de laatste verkiezingen voor de waterschappen laat pijnlijk zien dat het waterschap niet leeft. En dat moet kantelen. Het bewustzijn dat het waterschap heel nuttig is om ons te beschermen, moet weer terugkomen. Ooit was er een groot bewustzijn en betrokkenheid onder de bevolking, waren het de waterschappen die ons land maakten zoals het nu is: neder- of laagland ontrokken aan water. Vanuit de waterschapen ontwikkelde ons democratisch bestuur. We leerden ook om met elkaar te polderen: het harmonieus doelgericht overleggen.

Ik wil mensen niet bang maken maar wel meer oplettend. De opwarming van de aarde leidt tot stijging van de zeespiegel, tot hogere temperaturen en extreme stormen en regenbuien. Dat zorgt voor meer wateroverlast. Om daar goed tegen bestand te zijn, zijn beschermende maatregelen nodig, waarbij het waterschap ook gebruik maakt (= openstaat) van kennis en initiatieven van betrokken inwoners van Rijnland. In het jargon van het waterschap heet dat van buiten naar binnen werken. Ik wil de relatie tussen het waterschap en de mensen weer versterken. Er valt veel te winnen met openheid en samenwerking op onderwerpen als innovatie, duurzaamheid, zelfvoorzienend in energie, veiligheid, natuur, schoon water en recreatie.

Weet dat een ramp door onachtzaamheid en door bezuiniging op onderhoud snel kan optreden. Voorbeelden daarvan zijn de watersnoodrampen in Somerset (Engeland) begin 2014 en in New Orleans (VS, cycloon Katrina) in 2005. Alle twee de rampen zijn mede te wijten aan slecht bestuur en aan bezuinigingen op dijken, baggeren en op het aanleggen van waterbergingen. In Nederland mag en zal dat niet gebeuren.

Als lid van het Hoogheemraad Rijnland zal ik vanuit mijn sociale invalshoek goed kijken naar de voor- en nadelen van een besluit. Daarbij past een eerlijke lastenverdeling met als uitgangspunten dat de veroorzaker betaalt en de zwaarste schouders de grootste lasten dragen. Voor mensen met hele lage inkomens heeft de huidige PvdA-fractie van Rijnland al kwijtschelding waterschapsbelasting mogelijk gemaakt.”

Kijk hoe hoog het water in uw omgeving kan komen bij een overstroming: http://www.overstroomik.nl

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een link Windkracht ’21 | Houdt Rijnland het droog? … Kijk op www.windkracht21.nl

Bezoek ook de tentoonstelling “Droge voeten” in het Museum Voorschoten van 31 januari 2015 tot en met 17 mei 2015.
http://www.museumvoorschoten.nl

Kandidaten PvdA Hoogheemraadschap Rijnland voor verkiezingen 18 maart 2015

1. Jeroen Haan (Zoeterwoude)

2. Thea Fierens (Noordwijk)

3. Arie de Jong (Leiden)

4. Jan Spendel (Voorschoten)

5. Els Veenhoven (Haarlem)

6. Arjen Frentz (Leiden)

7. Hugo Priemus (Leiden)

8. Evert Henrotte (Rijnsaterwoude)

9. Nils van Teylingen (Gouda)

10. Tom Schaafsma (Zwammerdam)

11. Jan Bouwens (Bodegraven)