Door op 11 december 2014

Inbreng Raadsvergadering 11 december 2014

Geachte leden en geïnteresseerde lezers. Door overmacht kunnen wij niet deelnemen aan de Raadsvergadering van 11 november. Dit tot onze grote spijt, want er staan een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda. Daarom bij deze onze inbreng voor de Raad online.

Toekomstvisie 2025

Met steun van de PvdA heeft het college dit jaar gewerkt aan het opstellen van een toekomstvisie voor de gemeente Voorschoten. Vele mensen uit Voorschoten zijn gehoord tijdens ontbijtsessies, hebben een bezoek gebracht aan de ‘Winkel van de Toekomst’ in het centrum, of hebben per email een bijdrage geleverd. Het bestuur van de PvdA Voorschoten heeft daarnaast een aparte bijeenkomst over de toekomstvisie met de leden georganiseerd.

Tijdens de afgelopen Commissievergadering van de Commissie Burger en Bestuur heeft de PvdA haar dank geuit aan alle burgers die een bijdrage hebben geleverd aan de toekomstvisie. De toekomstvisie 2025 schept een warm beeld van de gemeente Voorschoten en bevat veel goede ideeën, die als inspiratiebron kunnen dienen.

Voor de PvdA fractie zou de toekomstvisie 2025 daarom een startpunt moeten zijn, en niet een eindpunt. De PvdA heeft daarom gepleit voor een aanvullende discussie binnen de gemeenteraad om te komen tot een prioriteitsstelling. Om concreet werk te maken van een aantal van de ideeën uit de Toekomstvisie. De PvdA is daarom benieuwd naar een voorstel vanuit het college waarin aangegeven wordt hoe vervolg gaat worden gegeven aan deze toekomstvisie. Ten tijde van het schrijven van dit stuk hebben we deze nog niet gezien.

Financiering Rijnlandroute:

De PvdA Voorschoten houdt niet van de Rijnlandroute. Wel hebben wij de politieke werkelijkheid geaccepteerd dat hij er waarschijnlijk gaat komen. Twee jaar geleden hebben wij voor de boortunnel gestemd en voor de 9 miljoen euro. Wij wilden ons dorp niet in tweeën delen en we wilden de tunnel niet zien, horen en ruiken. Wij zijn tegen het te simpele collegevoorstel om hiervoor per 1 januari 2016 de ozb te verhogen met 6 %.

Het college komt direct na de begrotingsbehandeling onverwacht met een voorstel om per 1 januari 2016 de ozb met 6 % te verhogen. Per jaar komt er dan 270.000 euro beschikbaar om de lasten van de 9 miljoen te betalen. De PvdA had gelet op eerdere discussies en stukken gerekend op een voorstel waarbij er een combinatie zou zijn van verschillende mogelijkheden. Wij dachten aan een goede mix van betalen uit reserves, lenen op de kapitaalmarkt en ozb. Ook hoopten wij op een voorstel met diverse alternatieven.

Voor de behandeling in de commissie Burger en Bestuur van 4 december jl. heeft de PvdA 9 schriftelijke vragen gesteld over de wijze van financiering, de relatie met andere belangrijke politieke wensen die in 2014-2018 op ons afkomen, de inzet van de ozb en van de reserves in 2017 en 2018. De antwoorden van het college op deze voor de PvdA relevante politieke vragen zijn onhelder en ontwijkend. Het college heeft een maand geleden bij de begrotingsbehandeling eerst een motie van de PvdA (en SP) ontraden om een al doorgevoerde ozb-verhoging van 2% in 2015 en 4% in 2016 niet terug te draaien. Wij stelden voor het geld in te zetten voor het niet bezuinigen op onderwijs (60.000 euro), het niet bezuinigen op minimabeleid (20.000 euro) en voor het vormen van een buffer van bijna 200.000 euro voor de drie decentralisaties ( zorg, jeugd en wet maatschappelijke ondersteuning). De raad stemde tegen dit voorstel. Nu komt het college plotseling wel met een gemakkelijk voorstel alleen voor de boortunnel.

De PvdA is bereid om de ozb te verhogen voor belangrijke maatschappelijke doelen of investeringen. Dat moet dan wel gebeuren vanuit een duidelijke en samenhangende visie op de politieke wensen in de hele collegeperiode en op het zo laag mogelijk houden van de lastendruk. Het college handelt nu onvoorspelbaar en kijkt alleen maar naar de korte termijn. Het college gaat elke politieke discussie uit de weg. Het college kijkt niet naar andere politieke prioriteiten. Het college bestuurt van incident naar incident. Daarom is de PvdA tegen deze ozb-verhoging van 6 % per 1 januari 2016.

Uitbreiding P&R station Voorschoten

Herhaaldelijk heeft de uitbreiding van het parkeerterrein bij Station Voorschoten de afgelopen jaren op de agenda gestaan. Er is een tekort aan parkeerplaatsen bij station Voorschoten, waardoor omliggende wijken last hebben van parkeerdruk. Vanuit de provincie is een aanzienlijk budget beschikbaar gesteld aan de gemeente Voorschoten om het parkeerterrein uit te breiden. Daarnaast zou tegelijkertijd de fietsenstalling uitgebreid kunnen worden.

Het voorstel dat deze week door de Raad wordt besproken is tot stand gekomen na consultatie door de gemeente van bewoners, vooral bewoners van omliggende wijken. Hierbij zijn vier varianten voor de uitbreiding van de parkeerplaats voorgelegd. Het college legt nu slechts één variant voor aan de Raad. Dat dit voorstel niet op ieders steun kan rekenen blijkt mede uit de inspraak van burgers tijdens de laatste Commissievergadering Burger & Bestuur en uit de manifestatie die deze week door burgers bij het station is georganiseerd.

Wij kunnen ons de onvrede van burgers zeer goed voorstellen. Onze stellig indruk is dat het college burgers én Raad (bewust of onbewust) voor de gek heeft gehouden. Twee van de vier gepresenteerde opties blijken niet in aanmerking te komen voor financiering vanuit de provincie. Onduidelijk is of het zelfs maar één optie voor de subsidie in aanmerking komt (kunnen we ervoor kiezen mínder dan het in de subsidievoorstel genoemde aantal parkeerplaatsen aan te leggen?). Dat deze tijdens de consultatie toch als serieuze opties zijn gepresenteerd is kwalijk, want gezien de financiële situatie van de gemeente Voorschoten is het niet logisch er vanuit te gaan dat we zelf Euro 600.000 neer kunnen leggen voor een parkeerplaats. Dit zou weer een heel andere discussie opleveren. Feitelijk was er dus maar keuze uit hooguit twee opties, die veel op elkaar lijken (beide uitbreiding richting het veld, ipv achter de Texaco).

Ook bleek na doorvragen van de SP dat de berekening betreffende het aantal benodigde parkeerplaatsen niet juist is geweest. De PvdA is er zeer over ontstemd dat er slechts één optie aan de Raad is voorgelegd en is er ook zeer over ontstemd dat – net als met zoveel onderwerpen – dit college weer om 5 voor 12 een voorstel op tafel legt. Haast is geboden omdat anders de subsidie verloren gaat.

De PvdA is niet tegen een uitbreiding van de parkeerplaatsen, maar wel minder vergaand (een minder grote uitbreiding) dan in het voorstel van het college staat. Door een beperkte uitbreiding kan de parkeerdruk in omliggende wijken omlaag gaan (dit verdient wel vervolgonderzoek), en wij denken dat met deze subsidie het aangezicht van het station daarnaast verbeterd kan worden.

Minimabeleid

De PvdA is van mening dat het huidige bereik van 30% veel te laag is en ondersteunt de wens van de gemeente het bereik te vergroten door meer actie te ondernemen om de doelgroep te bereiken. Graag zien we die ambitie ook vertaald in heldere ambities (minimaal bereik van 50%).

De gemeente wil hiervoor de zgn. extra incidentele middelen a € 55.600 inzetten voor de periode 2015-2018. De PvdA juicht een actieve benadering van de doelgroep toe, maar vraagt zich af of dit zoveel aan communicatiekosten moet kosten? Doelgerichte communicatie kan naast de website en de kanalen van de gemeente goed plaatsvinden via instanties, kerken, huisartsen, en bijv. ook scholen. We sluiten ons aan bij de klankbordgroep ‘Werk en Inkomen’ om de beschikbare middelen voor armoedebestrijding zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan inwoners met een minimuminkomen. Zo ondersteunen wij de uitbreiding van de huidige PC-regeling voor gezinnen met een tabletregeling voor kinderen op het voortgezet onderwijs: voor de aanschaf van een tablet wordt per kind eenmaal in de 5 jaar € 310 euro vergoed.

De PvdA vraagt ook aandacht voor de doelgroep 65+ en een verdere afstemmingen van de regelingen tussen de gemeente Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar, waarbij de ruimere regelingen leidend zijn. De PvdA vraagt samen met de klankbordgroep ook aandacht voor zoveel mogelijk clustering van regelingen: één loket, waar gezinnen, ouderen, minima een aanvraag kunnen indienen. Dat is overzichtelijk voor de gebruiker, bevordert het gebruik en bespaart administratieve handelingen en kosten.

Bij het onderwerp eenmalige uitkering minima doen VVD, CDA en ONS Voorschoten een voorstel bij onderbesteding van het budget van Euro 58.060 het resterende bedrag toe te voegen aan een nog te vormen egalisatiereserve 3Ds. PvdA heeft op meerdere momenten aangedrongen op het vormen van zo’n reserve (of buffer) en kan dus ook haar steun uitspreken voor dit voorstel.

Electronische Bekendmaking

Niet met plezier melden wij u hierbij – electronisch – dat de gemeente bij vaststelling van de begroting voor 2015 heeft bezuinigd op communicatiekosten, waardoor de Gemeente voortaan zo min mogelijk per post/drukwerk (krantenberichten) zal publiceren. Dit wordt waar mogelijk vervangen door communicatie per website/online berichtgeving. De PvdA vraagt het college te verzekeren dat de benodigde systemen hiervoor voldoende op orde zijn. Daarnaast wil de PvdA dat er bij een aantal dossiers goed wordt stilgestaan of online communicatie wel voldoende is – of daarmee de mensen die bereikt moeten worden wel bereikt worden. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan communicatie gerelateerd aan de decentralisaties op het terrein van werk, jeugd en zorg.