Waarom stemde de PvdA tegen de begroting?

Door Ad de Graaf op 12 november 2018

Op 8 november sprak de gemeenteraad over de begroting van Voorschoten. De PvdA heeft al eerder zijn (kritische) commentaar gepubliceerd. Ook hebben wij twee amendementen ingediend om de begroting te veranderen en de gemeenteraad uitgenodigd drie moties te ondersteunen. Na acht uur vergaderen heeft de gemeenteraad de begroting 2019 van het college ongewijzigd goedgekeurd.

Ons amendement om € 50.000 vrij te maken om een snel besluit te kunnen nemen over een alternatief voor het cultureel centrum – dat op 1 januari 2021 moet sluiten –  kreeg geen steun. Wel nam het college twee moties van de PvdA over. In de eerste motie vragen we het college de raad op korte termijn te informeren over de mogelijkheden harde afspraken te maken met projectontwikkelaars en corporaties over meer betaalbare woningen in Voorschoten. Onze tweede motie vraagt aandacht voor het zo vroeg mogelijk betrekken van inwoners bij projecten. En niet pas aan het eind wanneer een plan al zo ongeveer in kannen en kruiken is.

Kleine succesjes, maar over het geheel bezien teleurstellend. Onze kritiek dat de begroting veel te optimistisch is en verwachtingen wekt die niet waargemaakt kunnen worden, is zonder veel argumentatie terzijde geschoven. Ook al meldde wethouder Cramwinckel tijdens het debat terloops dat we binnenkort met nog meer financiële tegenvallers te maken krijgen.

Aan het eind van het debat las Ad de Graaf, fractievoorzitter PvdA de volgende stemverklaring voor waarin hij uitlegt waarom de PvdA niet voor deze begroting kan stemmen.

Stemverklaring

“1. Het feit dat je het niet eens bent met enkele onderdelen van een begroting mag geen reden zijn om tegen te stemmen.

2 Het feit dat een eerste begroting van een nieuw college nog een paar financiële problemen kent, daar zou je eventueel over heen kunnen stappen en dan kun je zeggen: laat bij de kadernota in juni 2020 maar zien dat je de financiën op orde hebt.

3 Maar het gaat niet om een paar financiële kwesties. De begroting 2019 is alleen sluitend door het interen op gelden vanuit de reserves en geeft geen realistisch en getrouw beeld van te verwachten inkomsten en uitgaven.

4 Tenslotte worden verwachtingen gewekt die niet waar kunnen worden gemaakt. En dat is schadelijk voor het vertrouwen vanuit ons dorp in de lokale politiek.

Daarom resteert voor de PvdA geen andere keuze dan tegen deze begroting te stemmen.”

Ad de Graaf

Ad de Graaf

Wie is Ad de Graaf? In 1951 ben ik in Den Haag geboren. Opgegroeid in het Laakkwartier ging ik rond mijn twintigste sociologie studeren in Leiden. Als spoorstudent reisde ik heen en weer. Dat was goedkoper. Na mijn afstuderen ging ik in Amsterdam werken in het vormingswerk voor werkende jongeren. Enkele jaren later vertrok ik

Meer over Ad de Graaf