PvdA wil nieuwe financiële misstap in Voorschoten voorkomen

Door Ad de Graaf op 2 juli 2018

De gemeenteraad bespreekt binnenkort  twee belangrijke documenten over de financiële positie van Voorschoten. In de voorjaarsnota wordt de begroting over 2018 bijgesteld en in de kadernota worden de hoofdlijnen van een nieuwe meerjarenbegroting gepresenteerd. We lezen een begroting met tekorten, tegenvallers waar nog geen prijskaartje aan hangt en nieuwe plannen die nog niet zijn begroot. De PvdA maakt zich grote zorgen want Voorschoten kan zich geen nieuwe financiële misstappen veroorloven!

Bijstellen begroting 2018

Toen in november 2017 de begroting van dit jaar is vastgesteld, werd uitgegaan van een overschot van 57.000 euro. Nu wordt er in de voorjaarsnota een tekort van 623.000 euro geraamd. Het is zorgwekkend dat het nieuwe college van b & w in de Voorjaarsnota geen enkel voorstel doet hoe dit tekort kan worden teruggedrongen.

Kadernota 2019-2021

Ook voor de jaren na 2018 ziet het financieel beeld er niet florissant uit. De jaren 2019, 2020 en 2021 laten een tekort zien van  5 ton, 9 ton en 6 ton. Het tekort kan misschien minder worden omdat er extra middelen van het Rijk komen en er enige incidentele inkomsten zijn door de verkoop van panden. Maar daarnaast worden ook tegenvallers genoemd waarvan nog niet duidelijk is hoeveel die gaan kosten.  Ook zien wij dat de nieuwe, overigens goede plannen, van de coalitie nog niet vertaald zijn in de meerjarenbegroting.

Oplossing?

In 2017 stond Voorschoten onder verscherpt toezicht van de provincie vanwege het slechte  financiële beleid. Er is toen een begroting voor 2018 en de jaren daarna gemaakt die sluitend was. Dat ging wel ten koste van bezuinigingen op voorzieningen. Toen is ook besloten om de financiële positie van Voorschoten te versterken (minder schulden, meer liquiditeit) en daarvoor een fors bedrag vrij te maken. Het ging om 6 ton in 2019 en 1,1. miljoen in zowel 2020 als 2021. Resultaat was dat er een einde kwam aan het verscherpte toezicht van de Provincie.

Nu zien wij dat de oude situatie van voor het moment van ingrijpen van de Provincie  terugkeert:  een begroting 2018 en een meerjarenbegroting met nieuwe tekorten! De PvdA vindt het teleurstellend dat het college noch in de Voorjaarsnota, noch in de meerjarenbegroting voorstellen doet over de manier waarop de tekorten structureel worden aangepakt.

De tekorten worden als onvermijdelijk gepresenteerd en het geld dat eerst is vrijgemaakt om de financiële positie te versterken wordt nu gebruikt om deze nieuwe tekorten te dekken. Wat wordt er gedaan met het uitgangspunt van de nieuwe coalitie van een strakke begrotingsdiscipline waarbij actief wordt gewerkt aan schuldreductie? Wat betekent dit voor het vertrouwen van de provincie in een financieel en zelfstandig Voorschoten wanneer we terugvallen in oude patronen?

Begrip en oproep

Het nieuwe college zit er nog maar kort en met een erfenis van de oude coalitie. De PvdA begrijpt heel goed dat het college niet eventjes alle problemen uit het verleden kan oplossen. Maar Voorschoten kan zich geen nieuwe financiële misstap veroorloven! De PvdA roept Raad en College op om de komende maanden maximaal te benutten om te zorgen voor  een financieel gezonde (meer)jarenbegroting 2019- 2022 . Daarbij horen geen overhaaste en onomkeerbare beslissingen op dit moment.

Hieronder de vragen van raadslid/fractievoorzitter Ad de Graaf (PvdA) aan het College van Voorschoten over de Voorjaarsnota (A) en het Ontwerp Kadernota 2019 (B).

A. Vragen van raadslid Ad de Graaf (PvdA) aan het College van Voorschoten over de Hoofdlijnen financieel beleid gesteld op 2 juli 2018 (Voorjaarsnota)

Vraag 1.1

Onderschrijft het college de constatering dat het geraamde begrotingssaldo over 2018 na voorjaarsnota  -/- €623.380 bedraagt en dat de voorjaarsnota geen voorstellen bevat tot dekking van het geraamde tekort?

Vraag 1.2

Op welk moment kan het college de raad duidelijkheid verschaffen over de kosten van de tegenvallers die nog niet zijn geraamd en over de te verwachten inkomsten uit de meicirculaire, zodat een beeld kan worden gevormd over de werkelijke stand van zaken over 2018?

Vraag 1.3

Hoe verhouden de negatieve bijstellingen uit de voorjaarsnota zich tot het uitgangspunt “dat voorstellen in beginsel budgettair neutraal moeten zijn”?

WODV

Vraag 2.1

Moet de passage onder 0.8.1. zo worden gelezen dat de gemeenteraad in de kadernota 2017 heeft besloten tot een verlaging van de bijdrage aan de WODV en dat deze verlaging in 2017 niet is geëffectueerd?  Wordt in de primitieve begroting 2018 nog steeds uitgegaan van deze velaging van de bijdrage aan de WODV?

Vraag 2.2

Indien de antwoorden op vraag 2.1. bevestigend zijn, kan het college  dan toelichten waarom thans wordt voorgesteld deze verlaging structureel ongedaan te maken?

Vragen overige programma’s

Vraag 3.1

Bij 0.1.2 Bijstelling salariskosten

Hoe is het mogelijk dat de salariskosten van het college, de raad en de griffie structureel te laag zijn geraamd?

Vraag 3.2

Bij 0.8.2 Afschaffing koepelvrijstelling

In de laatste alinea wordt aangegeven dat de kosten als gevolg van de afschaffing koepelvrijstelling  voor de gemeente worden geraamd op € 90.000 per jaar voor de bijdrage aan de WODV. In de voorjaarsnota is alleen het bedrag voor 2018 bijgesteld. Waarom zijn de overige jaren niet meegenomen in de voorjaarsnota ?

Waar is deze jaarlijkse € 90.000 tegenvaller zichtbaar in de kadernota?

Vraag 3.3

Bij 2.1.2 Onderhoud bruggen

In de exploitatie is abusievelijk het benodigd budget voor groot onderhoud aan bruggen opgenomen, echter het groot onderhoud zou worden betaald vanuit de voorziening bruggen, zodat dit leidt tot toekomstige meevallers van € 51.950 per jaar. In de jaarrekening 2017 staat echter een voorziening onderhoud van € 30.000,-  en dit is niet toereikend om het onderhoud van de komende 4 jaar (4x € 51.950) op te vangen. Is rekening gehouden met het ophogen tot het benodigde niveau van deze voorziening?

Vraag 3.4

Bij 4.3.1 Schakelklas vluchtelingen

Als gevolg van het vol raken van klassen door het opheffen van de schakelklas wordt aan de gemeente een bijdrage gevraagd. Waar is deze bijdrage verwerkt in de voorjaarsnota ?

Vraag 3.5

Bij 5.2.2. Richard Wagnerlaan (het Wedde)

Primitieve begroting: ”De jaarlijkse netto exploitatie bijdrage door de gemeente bedraagt € 199.539. Het jaarlijkse onderhoud bedraagt gemiddeld € 200.000. De besparing kan pas geëffectueerd worden in 2021 omdat het contract met Sportfondsen voor exploitatie loopt tot en met 2020. In de komende periode wordt onderzocht of er eerder op onderhoudskosten kan worden bezuinigd. Dit zal dan worden gemeld in de voorjaarsnota 2018”.

Vraag 3.5.1.

Is het bedrag van €200.000 aan jaarlijks onderhoud opgenomen in de begroting 2018?

Vraag 3.5.2

Zo ja, betekent opname van €32.000 aan incidenteel nadeel in de Voorjaarsnota dat thans reeds sprake is van overschrijding van het bij vraag 3.5.1. genoemde bedrag van € 200.000?

 Vraag 3.6

Bij 5.7.2 Stormschade en boomziekten

Waarom wordt de genoemde inzet van derden van extra € 20.000 niet meegenomen in de voorjaarsnota terwijl de kosten al bekend zijn?

Vraag 3.7

Bij programma 6 Sociaal Domein

Het beleidsplan Sociaal Domein 2018-2021 bevat een paragraaf (5.2) waarin het volgende staat opgenomen: Daarbij is het uitgangspunt voor het financiële kader dat alles wat voor het bereiken van de gestelde doelen wordt gedaan, binnen de budgetten gebeurt.

 Hoe verhoudt zich deze bepaling ten opzichte van de nadelige bijstelling van ca. 5 ton in 2018?

Vraag 3.8

Bij 6.5.3 Uitvoeringskosten Werk en Inkomen

De stijging van de uitvoeringskosten is onder meer het gevolg van de indexering van de lonen.

Wordt dit bedrag elders in de voorjaarsnota gecompenseerd?

Vraag 3.9

Bij 6.7.1 Begeleiding (zorg in natura)

Zijn de 3 alternatieve begeleidingsvormen (de Odensehuiskamer ad € 20.000, de begeleiding light en de pilotgroep O&O) al meegenomen in de begroting?

Vraag 3.10

Bij 7.3 Afval

In de op één na onderste zin staat aangegeven dat bij de jaarrekening 2018 de uiteindelijke dotatie of onttrekking aan de egalisatievoorziening wordt bepaald. Waarom wordt dit niet tussentijds berekend zodat tegenvallers en meevallers tijdig kunnen worden begroot?

Vraag 3.11

Bij 7.4.1 Gemeentelijke bijdrage Energieakkoord Holland Rijnland

Aangegeven staat dat de bijdrage 2018 en de onttrekking aan de reserve duurzaamheid nog bepaald moeten worden.

Is het mogelijk dit in een eerder stadium te berekenen, zodat eventuele tegenvallers kunnen worden vermeden?

 

B. Vragen van raadslid Ad de Graaf (PvdA) aan het College van Voorschoten over de Hoofdlijnen financieel beleid gesteld op 2 juli 2018 (Ontwerp Kadernota 2019)

Vraag 1.1

Onderschrijft het college de constatering dat

  • Het begrotingssaldo na Kadernota in de periode 2019-2022 -/- €512.054 respectievelijk -/- €938.001, respectievelijk -/- € 612.242 , respectievelijk € 328.993 bedraagt,
  • Ter dekking van overschrijdingen in het sociaal domein cumulatief in de jaren 2019 – 2021 € 625.000 wordt onttrokken uit de reserve sociaal domein,
  • De kadernota geen gelden reserveert voor een dotatie aan de reserve sociaal domein teneinde de daling van het saldo van deze bestemde reserve weer te compenseren, ,
  • De kadernota wijst op enkele te verwachten tegenvallers waarvan de kosten nog niet zijn geraamd, zoals de verduurzaming panden en het programma onderwijs. Wanneer kunnen wij hier duidelijkheid over krijgen?

Vraag 1.2

Op welk moment kan het college de raad duidelijkheid verschaffen over de kosten van de tegenvallers die nog niet zijn geraamd?

Vraag 1.3

Hoe verhouden de voorstellen uit de Kadernota zich tot het uitgangspunt “dat voorstellen in beginsel budgettair neutraal moeten zijn”(zie inleiding)?

Vraag 1.4

Hoe verhouden zich de voorstellen met betrekking tot het Sociaal Domein tot “het uitgangspunt voor het financiële kader dat alles wat voor het bereiken van de gestelde doelen wordt gedaan, binnen de budgetten gebeurt”( blz 50, Beleidsplan Sociaal Domein). Op welke wijze zal de reserve sociaal Domein de komende jaren worden uitgenut of worden opgehoogd ? Hoe ziet het meerjarenbeeld eruit?

Vraag 1. 5

Hoe verhouden zich de voorstellen uit de kadernota zich ten opzichtige van het coalitieakkoord en het uitgangspunt van een structureel en reëel evenwicht in inkomsten en uitgaven waarbij gekozen wordt voor “een strakke begrotingsdiscipline , waarbij onder meer de verhouding tussen baten en lasten centraal staat en actief wordt gewerkt aan schuldreductie”?

Wijziging bestemming gelden verbetering liquiditeitspositie

Vraag 2.1.

Deelt het college de mening van de PvdA dat het voorstel om de financiële middelen (2019: € 600.00, 2020: 1.100.000, 2021 1.100.000) die zijn bestemd voor een versterking van de liquiditeitspositie en voor een verbetering van de schuldpositie nu in te zetten voor de bestrijding van een financieel tekort in  strijd is met de huidige bestemming?

Vraag 2.2.

Na opheffing van het preventief toezicht van de Provincie heeft het college meermalen uitgesproken dat de Provincie nog steeds met bijzondere aandacht naar het financieel beleid van de gemeente kijkt. Deelt het college de mening van de PvdA dat veranderen van de genoemde bestemming van versterking liquiditeit- en schuldpositie naar dekking tekorten geen vertrouwenwekkend signaal is? Heeft hierover overleg plaatsgevonden met de Provincie?

Vraag 2.3

Waarom kiest het college er aan de ene kant voor ‘de meer beleidsmatige keuzes te verschuiven naar de opstelling van de programmabegroting 2019-2022’ (zie Inleiding) terwijl aan de andere kant wel de beleidsmatige keuze wordt gemaakt om reeds bij de besluitvorming over de Kadernota 2019 de beleidsmatige keuze te maken om de gelden die in de meerjarenbegroting 2018-2021 zijn vrijgemaakt voor een verbetering van de liquiditeitspositie een andere bestemming (dekking tekort) te geven?

Meicirculaire

Vraag 3

Kan het college de Raad informeren over de resultaten van de doorrekening van de Meicirculaire en financiële effecten hiervan voor de begroting 2018 en de doorwerking hiervan naar de hierop volgende jaren?

Impuls centrum

Vraag 4.1.

Welke uitgaven hebben plaatsgevonden en welke onomkeerbare verplichtingen zijn aangegaan ten laste van de eenmalige impuls centrum 2018?

Vraag 4.2

Waarom wordt in de Kadernota voorgesteld een bedrag van € 10.000 vrij te maken voor een parkeeronderzoek centrum  en wordt dit niet ten laste gebracht van de eenmalige impuls centrum 2018?

Vraag 4.3

Waarom wordt in de Kadernota voorgesteld een bedrag van € 25.000 vrij te maken voor een verkeersonderzoek verkeersveiligheid en doorstroming rotonde voor gemeentehuis en wordt dit niet ten laste gebracht van de eenmalige impuls centrum 2018?

Sociaal domein

Subsidieplan

Vraag 5

In 2019 resteert nog een taakstelling van €130.000. In de tabel op bladzijde 15 staat achter subsidieplan pm. Hoe moet deze pm worden geïnterpreteerd/ Houdt het college er rekening mee dat deze taakstelling niet wordt gerealiseerd?

 Beschut werk

Vraag 6.1

Kent het college de antwoorden van staatssecretaris van Ark op vragen van de VVD over het document ‘Aantallen beschut werkplekken per gemeente 2018 en 2019’ en in het bijzonder de antwoorden op vraag 3 en 4?

Vraag 6.2

Kan het college een toelichting geven op de geraamde kosten ‘beschut werk’ met inachtneming van het antwoord 4 van de staatsecretaris dat als volgt luidt: “nee, de gemeenten krijgen meer geld. Het budget sluit namelijk aan bij de oorspronkelijke oplopende reeks. Doordat gemeenten de achterstand in 5 jaar mogen inlopen ontstaat voor gemeenten de eerste jaren (tot en met 2021) financiële ruimte binnen de integratie-uitkering sociaal domein”.

Arbeidsmarktoffensief

Vraag 7

Kan het college een toelichting geven op de laatste drie zinnen onder punt 17 op bladzijde 17?

  • Er is dezelfde structurele investering nodig als in voorgaande jaren. Was die structurele investering voor de komende jaren nog niet begroot?
  • Dit voorstel wordt nog separaat aan de raad voorgelegd. Wanner kan de raad dit voorstel tegemoet zien.
  • De uitvoeringskosten zijn binnen dit taakveld elders geraamd. Op welke plek?
  • …en vormen een dekkingspost voor €50.000. Hoe verhoudt dit bedrag zich tot het bedrag van € 92.000 op bladzijde 15?

Invoering abonnementstarief WMO

Vraag 8

De tekst onder punt 21 op bladzijde 18 wekt de indruk dat de invoering van het abonnementstarief WMO financieel nadelige effecten heeft. Op bladzijde 15 wordt er evenwel van uit gegaan dat de meerkosten volledig worden gedekt. Kan het college hier een toelichting op geven?

Bruggen Valkeweg/Reserve kapitaallasten

Vraag 9.1.

Op welke wijze vindt de financiering plaats van de investeringen in de bruggen Valkeweg?

Vraag 9.2

De reserve kapitaallasten is bedoeld ter dekking van reeds gerealiseerde investeringen van dan €20.000. Is in de kadernota al rekening gehouden met de bedragen die jaarlijks moeten worden gedoteerd aan de reserve kapitaallasten om de nieuwe kapitaallasten te kunnen bekostigen? Of geschiedt dat pas bij de begrotingsvaststelling 2019 e.v. ?

 

Ad de Graaf

Ad de Graaf

Wie is Ad de Graaf? In 1951 ben ik in Den Haag geboren. Opgegroeid in het Laakkwartier ging ik rond mijn twintigste sociologie studeren in Leiden. Als spoorstudent reisde ik heen en weer. Dat was goedkoper. Na mijn afstuderen ging ik in Amsterdam werken in het vormingswerk voor werkende jongeren. Enkele jaren later vertrok ik

Meer over Ad de Graaf