PvdA: Vragen over herontwikkeling Kruispunt kerk

Door Ad de Graaf op 14 augustus 2018

Na het Deltaplein wordt nu de volgende entree tot het dorpscentrum op de schop genomen. Op 3 juli presenteerde de projectontwikkelaar een plan voor de herontwikkeling van de Kruispunt kerk en het gebied er om heen: de Poort van Voorschoten. Op 16 juli ontving de gemeenteraad hierover een korte informatiebrief van het college van b & w. Inmiddels hebben diverse belanghebbenden zich gewend tot de gemeente. Aanleiding voor de PvdA om enkele vragen te stellen.

Uit de brief die de gemeenteraad op 16 juli van b & w kreeg, blijkt dat op 28 november 2017 een verzoek is ingediend voor de herontwikkeling van de Kruispunt kerk. Dat is al weer enige tijd geleden. Allereerst vraagt de PvdA aan b & w wat er gebeurd is tussen november 2017 en juli 2018: welke initiatieven zijn toen vanuit de gemeente genomen. Hebben er gesprekken plaatsgevonden en zo ja, met welke partijen? Zijn er afspraken gemaakt, kunnen er verwachtingen zijn gewekt?

Het college laat de gemeenteraad op 16 juli ook weten dat het plan binnenkort op grond van een advies wordt beoordeeld en onderzocht wordt wat het draagvlak hiervoor is. Daarna worden richtlijnen voor de verdere planuitwerking bepaald. De PvdA is blij met deze informatie.  Maar wie is eigenlijk verantwoordelijk voor die richtlijnen voor de verdere planuitwerking? Wie stelt ze vast? Wat is de rol van het college van b&w, wat is de rol van de gemeenteraad? Daar gaat de tweede vraag van de PvdA over.

Het plan voor de herinrichting heeft een moderne naam gekregen: “Poort van Voorschoten”. Dat klinkt mooi. Een Poort van Voorschoten moet uitnodigend zijn, niet afsluitend. Het moet een Poort voor Voorschotenaren zijn. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de besluitvorming, aan de uitstraling van dit gezichtsbepalende terrein en aan de toegankelijkheid van appartementen voor senioren, starters en gezinnen met een lager inkomen. Daar zal de PvdA de richtlijnen voor de verdere planuitwerking aan toetsen.

 

De op 13 augustus 2018 gestelde vragen van de PvdA-Voorschoten:

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:

Naar aanleiding van uw informatiebrief van 16 juli 2018 over het principeverzoek herontwikkeling Kruispunt kerk legt de fractie van de PvdA de volgende vragen aan u voor:

1

Welke initiatieven zijn door het college genomen naar aanleiding van het principeverzoek dat op 28 november 2017 is ingediend?

2

Hebben er in dat verband bestuurlijke dan wel ambtelijke gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van hetzij de Kruispunt kerk, hetzij de projectontwikkelaar? Zo ja, zijn er daarbij afspraken gemaakt, kunnen er verwachtingen zijn gewekt?

3

Kan het college een nadere toelichting geven op de tekst in laatste alinea van uw informatiebrief.

  • Klopt het dat waar sprake is van ‘het integrale advies’ gedoeld wordt op het ambtelijk advies aan het college?
  • Wordt bij de beoordeling van herbestemmingsmogelijkheden en het draagvlak daarvoor ook gekeken naar de mogelijkheid van een publieke ‘multifunctionele accommodatie’?
  • Wie bepaalt de richtlijnen voor de verdere planontwikkeling? Behoort dit tot de uitvoeringsverantwoordelijkheid van het college, dan wel tot de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad?
  • Wanneer wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de resultaten van het ‘integrale advies’?
Ad de Graaf

Ad de Graaf

Wie is Ad de Graaf? In 1951 ben ik in Den Haag geboren. Opgegroeid in het Laakkwartier ging ik rond mijn twintigste sociologie studeren in Leiden. Als spoorstudent reisde ik heen en weer. Dat was goedkoper. Na mijn afstuderen ging ik in Amsterdam werken in het vormingswerk voor werkende jongeren. Enkele jaren later vertrok ik

Meer over Ad de Graaf