Door Henk Overbosch op 8 februari 2017

PVDA: TWEEDE ONTSLUITING KRIMWIJK WORDT MOGELIJK NIET AANGELEGD

In 2004 is er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de Ontwikkelingscombinatie Park Adegeest C.V. ( hierna te noemen CV). De CV zou voor haar rekening en risico een weg aanleggen tussen de Krimwijk en de Leidseweg. In 2008 vernietigde de Raad van State het tracé vanwege onvoldoende bescherming van archeologische waarden en vanwege de zichtaantasting vanuit het landgoed Berbice.

Ook door de onzekerheid m.b.t. het tracé van de Rijnlandroute heeft tot nu toe geen herziening van het bestemmingsplan van december 2006 plaatsgevonden. De Krimwijk met ca. 650 woningen nadert zijn voltooiing, maar de aanleg van de noordelijke ontsluitingsweg blijft nog steeds onhelder. Omdat de CV ontbonden gaat worden heeft het college van B&W recent een overeenkomst met de CV gesloten. Het college schrijft dat de CV  “van de verplichting tot wegaanleg wordt bevrijd”.  In een brief van 27 januari jl. wordt de raad geïnformeerd dat er een overeenkomst is tussen gemeente en CV met een afkoopsom en overdracht van stukken grond van de CV aan de gemeente. Het college laat in de nabije toekomst aan de raad de keuze wat te doen met de weg. Als de weg wordt aangelegd met de oorspronkelijke kwaliteit, dan is er een snelheid remmende rotonde en een brug over de watergang. Deze weg kost dan 1,4 miljoen, veel meer dan de zojuist overeengekomen afkoopsom. De weg kan ook meer sober worden aangelegd zonder rotonde en met een versmalling van de watergang en dus een bescheidener brug. De kosten komen dan naar verwachting overeen met de afkoopsom. Omdat de gemeente er niet voor heeft gekozen de verplichting van de CV tot wegaanleg over te nemen kan nu ook worden besloten de weg helemaal niet meer aan te leggen. De afkoopsom blijft dan in de gemeentekas. Zoals bekend is die kas niet goed meer gevuld.

De PvdA heeft op 7 februari jl.  het college tien vragen gesteld. De raadscommissie is niet tevoren geraadpleegd over de hoofdvragen rond deze onderhandelingen. Dit terwijl het toch gaat om een belangrijke ontsluiting die de bewoners in het vooruitzicht is gesteld. De PvdA wil weten welke toezeggingen de gemeente in het verleden over de ontsluiting heeft gedaan aan mensen die een huis wilden gaan kopen in de Krimwijk. Ook wil de PvdA weten of er overleg is geweest met de bewonersvereniging. Verder is het van belang te weten welke gevolgen het eventueel niet aanleggen van de weg heeft voor de toegankelijkheid en de veiligheid in de wijk: verkeersveiligheid, ambulances, politie, brandweer en openbaar vervoer. Hebben de hulpdiensten advies uitgebracht ? Klopt het dat de raad circa 450.000 euro zou moeten bijplussen bovenop de afkoopsom als de weg zou worden aangelegd volgens de oorspronkelijke eisen uit 2004 ?

Het college heeft de bewoners en de raad  voor zover de PvdA weet tevoren niet  geïnformeerd en ook niet in de gelegenheid gesteld vroegtijdig te reageren.

Henk Overbosch: “ Het is niet voor het eerst dat het college laat en slecht communiceert. De raad en een hele wijk worden dan geconfronteerd met bijna voldongen feiten. In het collegeprogramma 2014-2018 staat dat de coalitie ‘een open en transparante cultuur met een toegankelijk en herkenbaar gemeentebestuur’ wil. Ook moeten ‘ beleid en regelgeving begrijpelijk zijn voor de inwoners’. Aan de hand van de antwoorden op onze vragen kunnen we beoordelen of hieraan voldaan is. “

 

Hieraan toegevoegd de door Henk Overbosch (PvdA-fractie) op 7 februari 2017 gestelde schriftelijke vragen van politiek-inhoudelijke aard aan het college van Voorschoten:

U deelt mee dat de Ontwikkelingscombinatie Park Allemansgeest C.V. ( hierna te noemen CV) door u “van de verplichting tot wegaanleg bevrijd wordt “. Tegelijkertijd schrijft u dat u “er niet voor (heeft) gekozen de verplichting van de CV over te nemen”. De raad kan op een later moment een nadere afweging maken over nut en noodzaak van deze noordelijke ontsluitingsweg en over de kwaliteit van het wegontwerp.

 

  1. Waarom heeft u de raad niet eerder via de commissie geraadpleegd over het beantwoorden van de belangrijke hoofdvragen rond deze onderhandelingen;
  2. Heeft u de bewoners van de Krimwijk en/of de bewonersvereniging actief geïnformeerd over uw voornemens dan wel advies gevraagd;
  3. Welke toezeggingen heeft de gemeente in het verleden over de ontsluiting gedaan aan bewoners die in de Krimwijk een huis wilden gaan kopen;
  4. Heeft u voldaan aan het gestelde op blz. 8 van het coalitieakkoord 2014-2018: “Wij willen een open en transparante cultuur met een toegankelijk en herkenbaar gemeentebestuur. Beleid en regelgeving moeten begrijpelijk zijn voor onze inwoners”.
  5. Welke gevolgen heeft het niet aanleggen van de ontsluitingsweg voor de toegankelijkheid en de veiligheid in de wijk: verkeersveiligheid, ambulances, politie, brandweer, openbaar vervoer;
  6. Welke adviezen hebben politie, brandweer, ambulance en busmaatschappij u ter zake gegeven;
  7. Kan de raad deze adviezen inzien;
  8. De aanleg van de weg door de CV ging, conform plan van eisen 2004, uit van een weg met een rotonde als snelheid remmend middel en een brug over de watergang. Deze weg kost nu 1,4 miljoen. Waarom gaat u nu akkoord met een veel lager afkoopbedrag waarvoor alleen een weg kan worden aangelegd zonder rotonde met een kleinere brug over een smallere watergang;
  9. Klopt het dat als de raad toch de weg wil aanleggen met de oorspronkelijke kwaliteit de raad circa 450.000 euro extra moet betalen bovenop het afkoopbedrag;
  10. De raad heeft voorjaar 2016 100.000 euro voorbereidingskrediet herziening bestemmingsplan beschikbaar gesteld. Hoeveel is er besteed ?

 

Henk Overbosch

Henk Overbosch

Ik ben geboren in Zwolle in 1948. De politiek heeft altijd mijn hart gehad. Van student politicologie tot gemeentesecretaris van Voorschoten en Houten. Als inwoner geeft mij dat nu bagage en gedrevenheid om mij actief politiek te blijven inzetten voor ons mooie dorp. Ik ben meer dan 45 jaar lid van de PvdA, actief voorstander

Meer over Henk Overbosch