Gemeentelijke herindeling: De provincie sluipt op kousenvoeten naderbij.

Door Henk Overbosch op 14 januari 2018

In december publiceerde de provincie de 2e tussenrapportage ‘Slimmer en Sterker Bestuur in Zuid-Holland’. Het gaat over maatschappelijke opgaven, een sterk openbaar bestuur, samenwerking en gemeentelijke herindeling. De provincie wil een Groot Leiden. Onze inwoners spraken vorig jaar een voorkeur uit voor samenwerking en samengaan met gemeentes die op Voorschoten lijken. Reden genoeg voor een politiek debat tussen gemeenteraad en b & w. De PvdA stelt dit voor, de meerderheid van de gemeenteraad vindt het niet nodig en wil niet. Bizar!

De PvdA is niet wereldvreemd en ziet de noodzaak van samenwerking, van versterking van bestuurskracht en sluit gemeentelijke herindeling niet uit. Vanaf 2010 heeft de PvdA gevraagd hier serieus met elkaar over na te denken, ook toen in 2012 werd besloten tot een ambtelijke fusie met Wassenaar. Wij willen de regie in eigen hand houden en niet met voldongen feiten worden geconfronteerd waarbij de gemeente hijgend achter de provincie aan loopt.

Wat schrijft de provincie?

Daarvoor moet je ook een beetje tussen de regels lezen in de paragraaf over de Leidse regio. ‘De provincie ziet de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude) nadrukkelijk als één gebied’. Vervolgens zegt de provincie: ‘De bestuurlijke situatie in de Leidse regio is reden tot zorg en vraagt actieve betrokkenheid van de provincie’. En: ‘Indien een gedeeld regionaal eindbeeld uitblijft, zullen wij ….onze verantwoordelijkheid nemen. Uitgangspunt daarbij is dat wij een daadkrachtige aanpak van de centrale opgaven in de Leidse regio niet alleen van regionaal, maar ook van provinciaal belang achten’.

De provincie gaat nog een fikse stap verder in het uitspreken van haar voorkeur : ‘Wij zien Voorschoten primair als onderdeel van de Leidse regio en vinden het van groot belang dat de bestuurlijke toekomstoriëntaties en –keuzes van Voorschoten en Wassenaar (…) leiden tot een consistent regionaal eindbeeld in de bredere context van de Leidse en Haagse regio’s’. Wat staat hier anders dan ‘Voorschoten naar Leiden, Wassenaar naar Den Haag’. Een tussengebied als groene long bestaat blijkbaar niet.

Volgens velen is Voorschoten als zelfstandige gemeente voor de lange termijn geen haalbare kaart. Dat besef is de laatste jaren sterk gegroeid, ook in de politiek. Maar terwijl de provincie Voorschoten lijkt te zien als onderdeel van een Groot Leiden, ziet een aanzienlijke meerderheid van onze burgers meer in het samen gaan met een vergelijkbare gemeente – zoals Wassenaar – dan met Leiden. Of die vergelijkbare gemeentes dat ook zo zien, is onduidelijk.

De PvdA wil dat Voorschoten de regie in eigen hand neemt en voorkomen dat de provincie bepaalt wat Voorschoten zou moeten willen. Dat betekent in de eerste plaats dat Voorschoten investeert in de versterking van de eigen bestuurskracht, als noodzakelijke voorwaarde voor een sterke positie in het debat met gemeentes en provincie. In de tweede plaats dient Voorschoten voor de zomer van 2018 de verschillende mogelijkheden helder op een rij te zetten, met een overtuigende beschrijving van de voor- en nadelen. In de derde plaats dient ‘politiek Voorschoten’ actief het gesprek met de burgers aan te gaan. Besluitvorming over gemeentelijke herindeling vereist een zorgvuldig proces waarbij Inhoudelijke en politieke overwegingen voor de burgers helder worden geformuleerd en in brede kring besproken. Dit traject moet snel van start gaan en dus niet pas nadat het feitelijke besluit inmiddels is genomen.

Op 20 juni 2017 schreven b & w zonder de raad tevoren te raadplegen nog een liefdesbrief aan Wassenaar. Op 11 juli 2017 schreef de provincie dat ook Leiden in beeld moest blijven. En nu is er de nauwelijks verholen voorkeur van de provincie voor een Groot Leiden. De PvdA heeft voorgesteld in januari een politiek debat in de gemeenteraad te voeren over de provinciale nota. B & w en een meerderheid van de partijen vinden dit niet nodig. Wij vinden deze houding onbegrijpelijk.

In de aanloop naar de verkiezingen van 21 maart is de toekomst van Voorschoten terecht een essentieel onderwerp. Er gebeurt voor en achter de schermen van alles, maar transparantie is ver te zoeken. Het publieke politieke debat wordt uit de weg gegaan. Als we zo politiek blijven bedrijven , dendert de provincie straks als een stoomwals over Voorschoten heen.

Henk Overbosch

Henk Overbosch

Ik ben geboren in Zwolle in 1948. De politiek heeft altijd mijn hart gehad. Van student politicologie tot gemeentesecretaris van Voorschoten en Houten. Als inwoner geeft mij dat nu bagage en gedrevenheid om mij actief politiek te blijven inzetten voor ons mooie dorp. Ik ben meer dan 45 jaar lid van de PvdA, actief voorstander

Meer over Henk Overbosch