Eindelijk luisterend oor voor project ‘Arsenaal’!

Door Ad de Graaf op 21 mei 2018

In 2016 is gestart met de ontwikkeling van een bouwproject aan de Leidseweg-Noord:  het Arsenaal. Niet zomaar een project, maar een proefproject, een experiment.  In plaats van de gemeente die vooraf allerlei randvoorwaarden vastlegt, is het de bedoeling dat projectontwikkelaar Niersman hierover overlegt met  omwonenden en andere belanghebbenden. Het proefproject moet ‘los laten en versnellen’. In de praktijk krijgt het project  trekken van ‘onduidelijkheid, onzekerheid en vertraging’. In de gemeenteraad van 17 mei stelt de PvdA hierover vragen aan het college van B en W.

 Al enige tijd laten omwonenden en belanghebbenden weten dat zij behoefte hebben aan nadere kaders of randvoorwaarden voor het project. Op 4 april schrijven zij een brief aan B en W waarin staat dat het gesprek met de projectontwikkelaar niet verder kan zolang de gemeente geen heldere kaders (randvoorwaarden) formuleert die gaan over het bebouwen dan wel behoud  van  openbaar groen,  het aantal woningen en de  hoogbouw.

Een gesprek met de wethouder levert weinig op. In antwoord op vragen van PvdA, GroenLinks en D66 schrijven B en W  dat er helemaal geen gemis is aan kaders. Maar  in een  gesprek op 24 april met de projectontwikkelaar blijkt dat de omwonenden niet alleen staan. Ook projectontwikkelaar Niersman vindt het belangrijk dat er nadere kaders komen. Het gaat vooral om het aantal woningen dat kan worden gebouwd  en om de inrichting van het deel dat nu de bestemming openbaar groen heeft (het ‘parkje’).

Op initiatief van de PvdA – opnieuw gesteund door GroenLinks en D66  – vindt overleg plaats met de burgemeester over een initiatief van de gemeente om tegemoet te komen aan de wens om meer duidelijkheid over de kaders die gelden voor het bouwproject. Tijdens het vragenuurtje in de gemeenteraad informeert  de PvdA naar de stand van zaken.

Dan blijkt dat er bij de gemeente nu wel een luisterend oor is voor de behoefte aan meer duidelijkheid. Er komt een verkenner die bij zowel de omwonenden als de projectontwikkelaar moet gaan ophalen wat de knelpunten zijn. Is dat het ontbreken van heldere kaders of is het iets anders?  Het is de bedoeling dat deze verkenner hierover in juli rapporteert aan B en W, belanghebbenden en projectontwikkelaar.  En dan beschikt de gemeenteraad over de informatie om te besluiten wat er verder moet gebeuren.

Het heeft even geduurd maar er lijkt nu een nieuwe fase voor het proefproject ‘het Arsenaal’ aan te breken.

Ad de Graaf

Ad de Graaf

Wie is Ad de Graaf? In 1951 ben ik in Den Haag geboren. Opgegroeid in het Laakkwartier ging ik rond mijn twintigste sociologie studeren in Leiden. Als spoorstudent reisde ik heen en weer. Dat was goedkoper. Na mijn afstuderen ging ik in Amsterdam werken in het vormingswerk voor werkende jongeren. Enkele jaren later vertrok ik

Meer over Ad de Graaf