Democratie is ook rekening houden met de minderheid

Door Marjolijn Eshuis op 14 november 2018

“Laten we in de toekomst met elkaar aan de voorkant het gesprek voeren, om op deze wijze te werken aan kwalitatief goede en breed gedragen besluitvorming, zodat we met elkaar tot de beste besluiten voor Voorschoten komen, welke dat ook zijn”

Marjolijn Eshuis, commissieraadslid PvdA

Andere bestuurscultuur

Aan het begin van het formatieproces spraken alle partijen met elkaar over de wens om op een andere manier samen te werken: te werken aan een andere bestuurscultuur. Waarom is dat wenselijk? We zien nu regelmatig dat het college van B & W voorstellen voorbereidt, die pas met de andere politieke partijen, organisaties en inwoners worden besproken op het moment dat er al een weg is ingeslagen. Er rest dan nog slechts ruimte voor bijsturen.

Om tot kwalitatief goede en duurzaam gedragen besluitvorming te komen is het wenselijk om aan de voorkant van een traject samen met politieke partijen, organisaties, bedrijven, belanghebbenden en inwoners te spreken over de wensen, inzichten, gevoelens en standpunten die er zijn. En daarbij goed te luisteren naar alle groepen, of ze nu een meerderheid of minderheid vertegenwoordigen.

Dat betekent vroegtijdig samen optrekken met elkaar, het profiteren van kennis en expertise uit de samenleving, om met elkaar tot zo goed en breed gedragen mogelijke besluiten te komen. In de vorige periode zijn hiermee al positieve ervaringen opgedaan (ik denk aan de bespreking van het afvalbeleid), en het is positief dat ook de huidige coalitie zich hiervoor wil inzetten.

Helaas laat de praktijk zien dat deze manier van werken nog geen gemeengoed is. Dat blijkt uit de discussie over de verruiming van de winkeltijden, de multifunctionele ruimte en de bestuurlijke toekomst van Voorschoten. De coalitie van VVD, GroenLinks en D66 hebben hierover met elkaar afspraken gemaakt en zijn die nu aan het uitvoeren. Op basis van het argument dat zij een meerderheid vertegenwoordigen.

Verruiming van de winkeltijden

Voor wat betreft de ‘verruiming van de winkeltijden’ verwijst het college naar de ondernemersvereniging die dit graag wil. Maar wie vertegenwoordigt zij in deze discussie? Navraag laat zien dat lang niet alle kleine zelfstandigheden blij zijn met het volledig vrijgeven van de winkeltijden. “Wij werken al 6 dagen in de week, de zondag is heilig voor ons”, zo vertelde een van hen mij. En, is er navraag gedaan bij groepen die het mogelijk al dan niet op grond van religieuze motieven onprettig vinden wanneer de winkels (altijd) op zondagmorgen en tijdens alle religieuze feestdagen open zijn?

Culturele ontmoetingsplek

Bij de discussie over de multifunctionele ruimte hebben wij als PvdA al in de vorige collegeperiode aangegeven dat we het belangrijk vinden dat in het gesprek over de ‘opvolging’ van het cultureel centrum samen met het brede culturele veld allereerst ‘een programma van eisen’ wordt opgesteld. Wat voor soort ontmoetingsplek zouden we graag zien in Voorschoten, natuurlijk rekening houdend met de beperkte financiële middelen? Dit is een eenmalige kans om te werken aan de totstandkoming van een culturele ontmoetingsplek in ons dorp. Laten we dan met elkaar goed bekijken wat hierin de beste optie is. Het schetst onze verbazing dat het college tijdens de begrotingbehandeling plots een tekening laat zien van een mogelijke opvolging, zonder dit onderwerp met elkaar in de commissie besproken te hebben.

Marjolijn Eshuis

Marjolijn Eshuis

Wij verhuisden als gezin eind jaren zestig van Den Haag naar Noord-Hofland, toen de nieuwste wijk in Voorschoten. Van een flat in Mariahoeve naar een huis met een tuin. Ik groeide er gelukkig op, samen met mijn broers en zus. We gingen naar het Kompas en schaatsten op de Wetering. Langzaamaan zagen we de wijk

Meer over Marjolijn Eshuis