27 oktober 2017

Alternatieve programmabegroting Voorschoten 2018 – 2021

Voorschoten verdient beter!

Alternatieve programmabegroting Voorschoten 2018 – 2021

Fractie PvdA Voorschoten

25 oktober 2017

Inleiding

 1. De gemeente Voorschoten heeft de afgelopen jaren 75 miljoen meer uitgegeven dan er binnen is gekomen. Omdat de structurele baten niet toereikend waren om de structurele lasten te dekken, is Voorschoten onder financieel toezicht van de provincie geplaatst.
 2. De besluitvorming over de programmabegroting 2018 is een belangrijk moment om de financiële positie te versterken. Juist in een periode van krapte moeten politieke keuzes worden gemaakt, moet gesproken worden over prioriteiten: wat vinden we belangrijk en wat minder belangrijk. Het college van B&W introduceert daarentegen het motto ‘Minder gemeente, meer Voorschoten’ en ziet Voorschoten in de komende jaren slechts als ‘beheergemeente’. Wij zijn het principieel oneens met de opvattingen die hierachter schuilgaan. Alsof het om technisch ‘beheren’ gaat terwijl het juist draait om politieke keuzes. Daarenboven lijkt het erop alsof B&W de gemeenteraad monddood maakt met argumenten als ‘De provincie gelooft in de voorliggende begroting. Eventuele amendementen zullen door de provincie kritisch worden beoordeeld’. Wij doen daar niet aan mee!
 3. De provinciale toetsing strekt zich niet uit over de inhoudelijk keuzes, daar gaat de gemeenteraad over! Uiteraard binnen de wetten en regels die voor de gemeente gelden. Het is terecht dat het uiteindelijke resultaat van politieke keuzes door de provincie wordt getoetst. Zijn structurele baten en lasten de komende jaren met elkaar in evenwicht? Is er voldoende perspectief op een verbetering van de liquiditeitspositie?
 4. Een begroting is veel meer dan een financieel document. Het moet een visie zijn op de toekomstige ontwikkeling van Voorschoten met bijbehorende plannen. Wat vinden we belangrijk. Soms is daar geld voor nodig, maar niet altijd. Een college van B&W, maar ook de partijen in de gemeenteraad behoren duidelijk te maken waar hun prioriteiten liggen, wat zij belangrijk vinden. Daar hebben de inwoners van Voorschoten recht op.
 5. De ontwerp-begroting voldoet hier niet aan. Visie ontbreekt. De voorgestelde lastenverhogingen treffen sommige groepen meer dan andere. Kwetsbare Voorschotenaren worden getroffen. Op belangrijke voorzieningen wordt, zonder al teveel onderbouwing, bezuinigd.
 6. Wat zijn de speerpunten van waaruit de PvdA-Voorschoten de begroting beoordeelt?
 • De gemeente heeft de verantwoordelijkheid bij te dragen aan Helaas bezuinigt de gemeente op subsidies die daarvoor belangrijk zijn.
 • De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor een sociaal Voorschoten. Helaas bezuinigt het college op belangrijke voorzieningen voor kwetsbare Voorschotenaren.
 • De gemeente moet bijdragen aan een levendig Voorschoten en een aantrekkelijk centrum. Er is volgens het college van B&W een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een ‘extreem hoge bezettingsgraad van winkelruimtes’[1]. Maar hoe kan het dan dat er in de nieuwe ruimtes bij het Deltaplein veel vierkante meters leeg staan? Een levendig en aantrekkelijk Voorschoten wordt ook bepaald door de aanwezigheid van culturele voorzieningen. Helaas neemt de gemeente weinig initiatief om dit te stimuleren.
 • De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor het toezicht en handhaving van de openbare orde.[2] Dit varieert van handhaving van parkeerregels tot preventie van criminaliteit en radicalisering. De begroting toont weinig initiatieven.
 • Een gemeentebestuur draagt zorg voor een gezond financieel beleid dat aansluit bij deze speerpunten. Daarenboven is het gemeentebestuur samen met de gemeenteraad hoeder van een democratisch bestuur.
 1. Omdat er sinds 2010 veel meer geld is uitgegeven dan is binnen gekomen, zijn pijnlijke maatregelen onvermijdelijk. Maar de PvdA maakt echt andere keuzes dan het college van B&W.

Voorschoten verdient immers beter!

 

Het alternatief: Voorschoten verdient beter

Prioriteit 1: Voorschoten als gemeenschap

 1. Er wordt flink bezuinigd op voorzieningen die belangrijk zijn voor wat van een dorp een gemeenschap maakt. De vele vrijwilligers hebben een steuntje in de rug nodig om hun werk gemotiveerd te blijven doen. Maar, ‘voor het subsidiebeleid vanaf 2019 is een bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 228.859 bovenop een reeds ingeboekte bezuiniging van nog eens € 76.298 ten opzichte van 2018’.[3] Een veel te ingrijpende maatregel met grote gevolgen. Wij willen deze bezuiniging beperken tot € 114.430 in plaats van € 228.859.
 2. Een specifiek onderdeel van denklijn 3 (subsidies en bijdragen aan derden [4]) van het dekkingsplan betreft de bijdrage leefbaarheid/wijkbeleid. Hoewel het college van B&W onderkent dat het wegvallen van de middelen voor de uitvoering van het wijkbeleid het moeilijker zal maken om ‘inwoners te stimuleren en te faciliteren om zelf initiatieven op te pakken’[5] wordt toch voorgesteld met het budget te stoppen. Dit is onwenselijk.
 3. Belangrijke pijnpunten zijn de voorstellen van het college van B&W om niet meer bij te dragen aan het zwembad en om het cultureel centrum af te stoten[6]. Dat moet vanaf 2021 €400.000, respectievelijk € 130.000 structureel opleveren. Wij vinden de voorstellen op dit moment onvoldoende onderbouwd en daarom voorbarig.
 4. Het sluiten van het zwembad roept bij veel Voorschotenaren weerstand op. Begrijpelijk, velen hebben hun kinderen hier op zwemles gehad of hebben hier zelf leren zwemmen. Anderen gaan hier met enige regelmaat naar toe en zeker in de zomer is het hier goed toeven. Tegelijkertijd is het onderhouden van een zwembad een heel dure zaak en is het begrijpelijk dat het college een structurele jaarlijkse investering van € 400.000 moet afwegen tegen andere voorzieningen, subsidies of investeringen.
 5. Het verzorgingsgebied van een zwembad houdt niet op bij gemeentegrenzen. Ook inwoners uit Leiden Zuidwest en Stevenshof zullen gebruik maken van ons

zwembad. Aangenomen mag worden dat de opening van een nieuw zwemcomplex in 2020 vlak over de gemeentegrens in Leiden extra aantrekkingskracht zal hebben op bezoekers uit zowel Leiden als Voorschoten. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor het aantal bezoekers aan het Wedde hetgeen weer doorwerkt in de jaarlijkse exploitatie.

 1. Kortom, wij staan voor een dilemma. De kleinschaligheid en de nabijheid zijn belangrijk. Aan de andere kant zijn er ook argumenten die pleiten voor het beëindigen van de subsidie. Het zwembad doet een groot beroep op beperkte financiële middelen. Daarenboven is het niet ondenkbaar dat een nieuw zwembad vlak over de gemeentegrens aantrekkelijker en ‘spannender’ faciliteiten heeft waardoor het aantal bezoekers van ons zwembad  afneemt en de kosten toenemen.

14 De PvdA is voorstander van het uitstellen van de besluitvorming over het zwembad tot de besluitvorming over de begroting 2019. Weliswaar is in Leiden besloten tot een nieuw combi-zwembad aan de Vliet, maar dergelijke projecten kunnen voor verrassende ontwikkelen komen te staan. Daarenboven vinden wij het belangrijk om niet alleen te praten over de vraag of het zwembad dicht moet of niet. Dat is een te makkelijke discussie. Geld vrij maken voor de ene voorziening betekent immers geld weghalen bij andere voorzieningen. Het opschorten van de besluitvorming over het zwembad tot eind 2018 biedt ruimte voor een meer samenhangende discussie waarbij verschillende belangen en prioriteiten zorgvuldiger kunnen worden afgewogen. Het opschorten maakt het ook mogelijk om het gesprek te voeren met sportfondsen Voorschoten, belanghebbenden, deskundigen en buurgemeenten. Het college wordt gevraagd op korte termijn een plan van aanpak aan de gemeenteraad te presenteren.

 1. Dit betekent dat in het dekkingsplan onder denklijn 1 A onder de kolom 2021 op dit moment geen bezuiniging wordt ingeboekt.
 2. In een concessieovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de exploitatie van de kinderboerderij aan Stichting Kinderboerderij Voorschoten. Deze overeenkomst loopt tot 1 april 2019. Wij stellen voor de financiële kaders voor een andere exploitatie te versoepelen door de voorgestelde bezuiniging van € 58.000 in 2020 als 2021 terug te brengen tot€ 45.000. Hierdoor wordt de bijdrage aan de kinderboerderij in 2020 en 2021  verhoogd van € 15.000 naar € 28.000.
 3. Het college wil in 2021 ook het cultureel centrum afstoten. Hier wordt nader op ingegaan bij speerpunt 3.
 4. Ten opzichte van het dekkingsplan van het college leveren de voorstellen van de PvdA het volgende beeld op:

 

2018          2019              2020      2021

Beleid subsidies                     0          – 57.215     – 114.430      – 114.430

Wijkbeleid                          – 4.500      – 8.500        – 10.500      – 10.500

Zwembad                                 0                       0                 0         – 400.000 (a)

Kinderboerderij                      0                     0         – 13.000       – 13.000

 • In het najaar van 2018 vindt besluitvorming plaats over de toekomst van het zwembad.

Prioriteit 2: een sociaal Voorschoten                                                               

 1. In de begroting lezen we: ‘Goede voorzieningen vormen een verbindende factor’[7]. Goede voorzieningen zijn onmisbaar onderdeel van een sociaal beleid dat kwetsbare Voorschotenaren ondersteunt. Helaas wordt er fors bezuinigd op sommige voorzieningen die voor hen belangrijk zijn (denklijn 1: voorzieningen beperken). De bezuinigingen zijn in 2018 nog beperkt (€10.000) maar lopen in de jaren daarna op tot €103.000[8] in 2020.
 2. WMO-vervoer is bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig en met behulp van familie of vrienden kunnen organiseren. In de begroting wordt een bezuiniging voorgesteld die oploopt tot €75.000 in 2021.
 3. Daarenboven wordt in de begroting voorgesteld het WMO-hulpmiddelenbudget vanaf 2018 met €10.000 te beperken. Lagere kwaliteitseisen in de aanbesteding en aanvullend maatwerk maken dit volgens het college van B&W mogelijk.
 4. Tenslotte wordt vanaf 2019 € 18.000 bezuinigd op het vragen van onafhankelijke Arbo adviezen bij een indicatie voor WMO. In de begroting wordt wel aangegeven dat hierdoor een stijging van het aantal bezwaarschriften kan plaatsvinden. Gek genoeg worden de eventuele meerkosten hiervan niet geraamd.

23.De bezuinigingen onder 20, 21 en 22 raken Voorschotenaren die kwetsbaar zijn. De bezuinigingen staan haaks op algemene doelstellingen die ook in deze begroting worden geformuleerd. Het college van B&W licht niet toe waarom deze bezuinigingen op een verantwoorde wijze kunnen worden doorgevoerd.

 1. Wij vinden een veel steviger onderbouwing voor de bezuinigingen onder 21, 22 en 23 noodzakelijk en vragen het college van B&W om tijdig in 2018 een (inhoudelijk en financieel onderbouwde) meerjarenraming op te stellen gebaseerd op het handhaven van kwalitatief verantwoorde voorzieningen voor deze doelgroepen. Dit betekent ook dat wij niet instemmen met de voorgestelde bezuinigingen in de begroting.
 2. Ten opzichte van het dekkingsplan van het college leveren de voorstellen van de PvdA dit het volgende beeld op:

2018                      2019                      2020                      2021

WMO-vervoer                  0                                0                    – 75.000                – 75.000

WMO hulpmid.       – 10.000                   -10.000                 – 10.000                – 10.000

Arbo adviezen                  0                       -18.000                   – 18.000              – 18.000

 1. Goed onderwijs is wezenlijk voor de ontwikkeling van jonge mensen. Gelukkig hebben wij goede basisscholen. Goed onderwijs is ook belangrijk voor ouderen en voor kinderen met een taalachterstand die op jonge leeftijd opgedaan moeilijk in te halen is. Het aantal analfabeten en digibeten is aanzienlijk groter dan velen denken[9]. En dan hebben we het niet alleen over statushouders of asielzoekers! De rol van de gemeente in het reguliere onderwijs is beperkt. Ook daarnaast zijn er tal van regelingen en voorzieningen . Dat neemt niet weg dat ook de gemeente hier een verantwoordelijkheid heeft. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente het initiatief neemt om met relevante betrokkenen tot een probleemanalyse te komen. Wat zijn de knelpunten, welke doelgroepen kunnen worden onderscheiden, welke voorzieningen zijn er, welke aanvullende rol is er voor de gemeente weggelegd. Dit moet leiden tot een actieplan dat medio 2018 gereed is en waarvoor in de begroting 2018 €15.000 wordt gereserveerd.
 2. Ten opzichte van het dekkingsplan levert dit het volgende beeld op:

2018        2019      2020               2021

Taal en digitaal            – 15.000         PM             PM               PM

 

Prioriteit 3: Een levendig Voorschoten

 1. Het college wil het cultureel centrum afstoten. Dat levert vanaf 2021 € 130.000 structureel op. Anders dan bij het zwembad staat hier geen alternatief vlak over de gemeentegrens tegenover. Het college zegt zoveel mogelijk ondersteuning toe aan het filmhuis en anderen om elders onderdak te vinden en wil daarbij best bemiddelen. En zo stelt het college: ‘daarmee blijft ook voor de toekomst de realisatie van een multifunctionele accommodatie in het centrum mogelijk’. [10]
 2. Dit is een te vrijblijvende benadering. Wij willen een actieve aanpak om de mogelijkheid van een multifunctionele accommodatie te onderzoeken waar in elk geval de activiteiten van het cultureel centrum en de bibliotheek deel van uitmaken. De actieve benadering houdt in dat het college het initiatief neemt voor een grondige (externe) business case naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van een dergelijke accommodatie in het centrum van Voorschoten. Besluitvorming hierover dient eind 2018 plaats te vinden. Voor de financiering van deze business case wordt incidenteel € 50.000 in 2018 vrijgemaakt.
 3. Een levendig centrum is gebaat bij een veelzijdig winkelbestand zonder leegstand. Terwijl Voorschotenaren lege winkelruimtes ziet waarvan sommige tijdelijk worden gevuld met ‘outlets’ , heeft het college van B&W het over een ‘extreem hoge bezettingsgraad’. Het is niet zinvol te kissebissen over de vraag of er nu veel of weinig leegstand is. Wel zouden wij het college willen uitdagen om samen met de winkeliers een voorstel te ontwikkelen hoe op de korte en middellange termijn een veelzijdig winkelaanbod zonder leegstand kan worden gestimuleerd. Voor eventuele kosten die met de totstandkoming van dit voorstel gemoeid gaan, kan tot een bedrag van € 10.000 een beroep worden gedaan op de post ‘impuls centrum’ van € 96.000.

Prioriteit 4: openbare orde

 1. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor het toezicht op en de handhaving van de openbare orde. Dit varieert van handhaving van parkeerregels tot preventie van criminaliteit en radicalisering. De PvdA nodigt het college van B&W uit aanvullende initiatieven te nemen.
 2. Voorschoten is een rustig en redelijk veilig dorp. Maar het bevindt zich niet op een eiland. Het ministerie van Veiligheid & Justitie waarschuwt dat vooral middelgrote en kleine gemeenten geen antiradicaliseringsbeleid voeren, terwijl radicalisering overal in ons land voorkomt. In Trouw van 15 september 2017 lezen we over ervaringen uit Raalte (Ov) en initiatieven van deze gemeente. In de begroting komt het onderwerp ‘radicalisering’ niet één keer voor. Het college van B&W wordt uitgenodigd de gemeenteraad te informeren over lopende en nieuwe initiatieven op dit vlak.
 3. Van een heel andere orde is de handhaving van verkeersovertredingen en het parkeerbeleid. Er zijn klachten vanuit bijvoorbeeld de Dobbewijk over overtredingen en de aanwezigheid van vrachtwagens op tijdstippen en plaatsen waar dat niet is toegestaan. Een actiever handhavingsbeleid levert een bijdrage aan veiligheid en leefbaarheid. Veel klachten zijn er ook over de overbelasting van de fietsenstalling bij het station en over het aantal diefstallen van fietsen aldaar. Het is de verantwoordelijkheid van het college van B&W om er bij de NS op aan te dringen de overeengekomen afspraken over een grotere capaciteit van de fietsenstalling zo spoedig mogelijk uit te voeren. Het college moet ook maatregelen nemen om te voorkomen dat fietsen worden neergezet op plaatsen waar deze overlast veroorzaken.

Prioriteit 5: gezond financieel beleid

 1. Om tot een gezonde begroting te komen, worden door het college van B&W enerzijds bezuinigingen voorgesteld en anderzijds lastenverhogingen bepleit. De verdeling van de lastenverhogingen over de verschillende doelgroepen vinden wij niet evenwichtig. Bladzijde 118 van de begroting laat zien dat OZB opbrengst van woningen in 2018 met 27% stijgt ten opzichte van 2017. Weliswaar wordt dit gecompenseerd door de verlaging van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, maar die compensatie is niet volledig. De OZB niet-woningen stijgt daarentegen met slechts 8%  terwijl een vergelijking met 8 buurgemeenten laat zien (zie www.bsgr.nl) dat het Voorschotense tarief OZB niet-woningen het laagst is. Indien het OZB-tarief niet-woningen op het gemiddelde niveau wordt gebracht van de ‘BSGR’- gemeenten, is een verhoging van de opbrengt met € 120. 000 in plaats van € 73.000 mogelijk [11].
 2. Ten opzichte van het dekkingsplan levert dit het volgende beeld op:

2018           2019             2020                  2021

OZB niet-woningen         + 47.000        + 47.000     + 47.000      + 47.000

 1. De hondenbelasting stijgt met maar liefst 60%. Een paar tientjes zullen sommigen zeggen, maar die paar tientjes betekenen veel voor hen die van een minimaal inkomen moeten rond komen. Anderzijds is de hoogte van de hondenbelasting in Voorschoten relatief laag in vergelijking met andere ons omringende gemeenten. Op voorwaarde dat het huidige kwijtscheldingsbeleid onverkort gehandhaafd blijft, kan hiermee worden ingestemd .
 2. De bezuinigingen die het college van B&W voorstelt zijn niet alleen noodzakelijk vanwege het financiële beleid van de afgelopen jaren. De omvang hiervan heeft ook te maken met een benadering waarbij het college een versterking van de financiële positie nastreeft door de komende vier jaar een belangrijk deel van het resultaat aan te wenden voor schuldreductie en verbetering van de liquiditeitspositie. Een versterking van de financiële positie is inderdaad noodzakelijk, maar de manier waarop het college van B&W dit invult heeft niet onze steun. Het college van B&W is niet consistent en kiest voor een benadering die meer dan noodzakelijk ten koste gaat van onze voorzieningen.
 3. Zowel de provincie als de rekenkamer leggen de vinger op een gevoelige plek: gezond financieel beleid impliceert dat een exploitatiebegroting structureel in evenwicht is. We onderschrijven het uitgangspunt dat structurele uitgaven gedekt moeten worden door structurele inkomsten en dus niet uit de concernreserve. Ook incidentele uitgaven behoren zoveel als mogelijk uit de lopende exploitatiebegroting te worden gefinancierd. Daarom is het niet logisch om de € 96.000 ‘impuls centrum’ te financieren vanuit de concernreserve. Financiering behoort plaats te vinden vanuit de lopende exploitatiebegroting.
 4. Wij onderschrijven de noodzaak om onze financiële positie te versterken. Schuldreductie en een betere liquiditeit zijn hier een onderdeel van. Het college van B&W wil in de meerjarenbegroting 3.4 miljoen euro bestemmen voor schuldreductie. Dit gaat wel ten koste van belangrijke voorzieningen. Het is volgens ons mogelijk en verantwoord om de toedeling van de gelden in het bestemmingsvoorstel voor een versterking van de financiële positie te halveren tot in totaal 1.7 miljoen euro.
 5. Immers, onder denklijn 4 (verzilveren bezit) van het dekkingsplan van de gemeente staat een lijst van 10 panden die kunnen worden verkocht. In de ontwerp-begroting wordt verwezen naar het ‘overkoepelend financieel kader 2015’ waarin is vastgelegd dat het verschil tussen boekwaarde en opbrengst verkoop wordt gebruikt om aan het eigen vermogen toe te voegen en daarmee schulden af te lossen.[12] Daarenboven kunnen de middelen die vrijkomen in het kader van denklijn 5, (slim investeren) hiervoor worden ingezet. Dit maakt het mogelijk om – op voorwaarde van een positief verschil tussen boekwaarde en opbrengst – meer middelen dan de door ons thans voorgestelde m€ 1.7 te gebruiken voor schuldreductie. Wij wegen ook mee dat de 180.000 euro ‘herstelplan schil 2’ door de raad bedoeld zijn voor verzachting van schil 1.
 6. Gemeenteraad, college van B&W en burgemeester fungeren samen als hoeder van democratisch bestuur. Het is goed om kritisch te kijken naar de kosten die met een democratisch functioneren gepaard gaan. Waar het minder kan, moet het minder, zeker in een tijd van bezuinigingen op de begroting. Echter, de voornemens om te besparen door in het vervolg af te zien van het notuleren van vergaderingen en het reduceren van het aantal burgerleden tot 1 per fractie[13] stuiten bij de PvdA op onoverkomelijke bezwaren. Notulen hebben niets te maken met overbodige bureaucratie maar waarborgen transparantie van besluiten met documenten die formeel zijn vastgesteld en eenvoudig zijn te raadplegen. Het terugdringen van burgerleden van 3 naar 1 per fractie benadeelt vooral kleine fracties en wij stellen een reductie tot 2 leden per fractie voor. Verder vinden wij een versobering van de rekenkamer onwenselijk. De meerkosten hiervan leiden tot een vermindering van de voorgestelde bezuiniging van € 16.000 tot € 4.000.
 7. Hieronder is een overzicht opgenomen van de voorstellen van de PvdA tot wijziging van de ontwerp (meer)jarenbegroting. Maar eerst worden onder punt 43 de cijfers van het college getoond na verwerking van de door B&W voorgestelde bezuinigingen en lasten verhoging. Daarna vindt bij punt 44 en 45 een weergave plaats van de door de PvdA hierboven geformuleerde amendementen op de programmabegroting, inclusief het nieuwe resultaat.
 8. De tabel hieronder omvat het dekkingsplan van het college van B&W voor lastenverhogingen en bezuinigingen op uitgaven[14]. De eerste regel omvat het resultaat na verwerking van alle maatregelen die het college voorstelt. Vervolgens treft u een bestemmingsvoorstel aan gericht op de versterking van onze financiële positie. Resteert het uiteindelijke saldo.

 

2018201920202021  2022
Vertrekpunt  (a)  657.371  878.049  1.112.610  1.425.176 890.684
Bestemming-600.000-600.000 -1.100.000-1.100.000     0
Saldo    57.371 278.049       12.610     325.176 890.684

(a) In het dekkingsplan van het college heet dit voluit: ‘Vertrekpunt programmabegroting 2018 na dekkingsmogelijkheden.

 1. Hieronder presenteren wij een overzicht van de financiële consequenties van de amendementen van de PvdA die hiervoor zijn gepresenteerd.
2018201920202021
WMO-vervoer             0            0 – 75.000   – 75.000
WMO-hulpmid.– 10.000– 10.000 – 10.000  –  10.000
Arbo-adviezen             0– 18.000 – 18.000  –  18.000
Zwembad             0            0             0– 400.000
Kinderboerderij             0            0  -13.000  –  13.000
Cult. Centrum (a)             0            0             0  -130.000
Beleid subsidies             0  -57.215– 114.430 – 114.430
Wijk/leefbaarheid    -4.500   – 8.500   -10.500    -10.500
Taal en digitaal  -15.000    PM      PM        PM
OZB niet-woning +47.000  +47.000  + 47.000   + 47.000
Democratisch bestuur  -12.000  – 12.000   – 12.000    – 12.000
Impuls centrum [15]  -96.000              0                 0                  0
Business case cult. Centrum  -50.000              0                 0                  0
Vertrekpunt (b)  -140.500– 58.715– 205.930  – 735.930

(b) De betekenis van het begrip ‘vertrekpunt’ is identiek aan dat in de vorige tabel bij punt 43

 1. Meerjarenbegroting PvdA
2018201920202021     2022
Vertrekpunt dekkingsplan B&W (punt 43)    657.371  878.0491.112.6101.425.176  890.684
Amendementen PvdA (punt 44)  -140.500 – 58.715– 205.930 -735.930-735.930
Vertrekpunt begroting na amendementen    516.871 819.334  906.680   689.246  154.754
Versterking fin. Positie   -350.000-350.000-500.000 -500.000     –
Begrotingssaldo (resultaat)    166.871 469.334 406.680  189.246 154.754

NB 1: Het resultaat van de probleemanalyse ‘taal en digitaal’ kan leiden tot opname van een extra uitgaven vanaf 2019.

NB 2: De door het college voorgestelde bezuinigingen op het cultureel centrum en het zwembad zijn in ons voorstel opgeschort. Verwezen wordt naar de betreffende passages hierboven. Afhankelijk van de nadere besluitvorming eind 2018 zal worden bezien welke gevolgen dit heeft voor de begroting 2021 en verder.

NB 3 : Evenals in de meerjarenbegroting 2018 – 2021 van het college van B&W is ook hier het jaar 2022 toegevoegd vanwege het afschaffen van de precariobelasting met ingang van 2022. De financiële gevolgen van onze amendementen in 2022 hebben dezelfde omvang als die in 2021. Derhalve dienen die te worden afgetrokken van het bedrag van € 890.684 in het begrotingsvoorstel van het college van B&W. [16]

49        De voorliggende alternatieve begroting laat enkele onderwerpen onbesproken:

 1. a) Parkeerbelasting. Wat zijn de mogelijkheden en/of wenselijkheden van de invoering van parkeerbelasting? De begrotingsscan noemt een opbrengst van 375.000 euro;
 2. b) 100 % kostendekkendheid. Wat is nodig om te komen tot het volledig kostendekkend maken van de leges, rechten en vergunningen ? Het college heeft aangegeven dat 100% dekking 678.000 euro oplevert[17];
 3. c) Reclamebelasting. Waarom fungeert de gemeente uitsluitend als incassobureau voor het innen van de reclamebelasting om die vervolgens door te sluizen naar het ondernemersfonds? Welke mogelijkheden zijn er om de opbrengsten ook ten goede te laten komen aan de gemeentekas;
 4. d) Toeristenbelasting. Welke beleid kan gevoerd worden bij de verdere uitbreiding van deze belasting ? De begrotingsscan geeft aan dat er in totaal de komende jaren nog ruimte is voor 11 euro per inwoner meeropbrengst, dus ca. 275.000 euro[18];
 5. e) Rioolheffing. Wij willen bezien of de rioolheffing kan worden opgelegd aan eigenaren, zodat wij 113.000 euro[19] kunnen besparen op de kwijtscheldingskosten;
 6. f) Risicoprofielen. Het college geeft aan dat reeds rekening is gehouden met het risico dat de WODV ontvlochten zal moeten worden. De maximale impact zou zijn 1 miljoen euro, dat is een ‘maximaal netto risico’ van 000 euro ‘[20]

Wij verzoeken het college van B&W om over deze onderwerpen notities voor de gemeenteraad voor te bereiden waarin relevante beleidsinformatie wordt verschaft en keuzemogelijkheden.


Tenslotte

De PvdA vindt de ontwerp-begroting van het college van B&W onevenwichtig. Dat is de reden dat, net als enkele jaren geleden, is gekozen voor dit initiatief: het opstellen van een  alternatieve begroting. Wij herhalen dat juist in een tijd van financiële krapte heldere en verantwoorde politieke keuzes noodzakelijk zijn.

De PvdA heeft veel respect voor de inzet en het vele werk dat het college van B&W, in het bijzonder uiteraard de wethouder Financiën, samen met de ambtelijke medewerkers is verricht in het afgelopen jaar sinds het besluit van de provincie tot preventief toezicht. Het opstellen van het Herstelplan in maart,  het meewerken aan de begrotingsscan van mei, de Kadernota 2017 in juni en de Programmabegroting 2018-2021 hebben dit jaar een zeer groot beslag gelegd op iedereen. Los van de politieke verschillen van inzicht wil de PvdA alle dagelijkse bestuurders en ambtenaren hiervoor bedanken.

Wij nodigen de fracties in de gemeenteraad uit de voorstellen in deze alternatieve begroting te ondersteunen.

“Voorschoten verdient beter”.

 

 

 

 

 

[1] Begroting, blz  6

[2] Begroting blz. 40

[3] Begroting blz. 193

[4] Begroting blz. 186

[5] Begroting blz. 194

[6] Begroting blz .191

[7] Begroting blz. 186

[8] Begroting blz. 186: in 2020 75.000 +10.000 + 18.000 = 103.000

[9] Volgens de Algemene Rekenkamer bedraagt het aantal laaggeletterden van boven de 16 jaar in Nederland 2,5 miljoen mensen.

[10] Begroting blz 189

[11] Op de site www.bsgr.nl zijn de percentages van de betreffende gemeentes weergegeven. Hierdoor kan het gemiddelde percentage worden berekend dat vervolgens wordt toegepast op de Voorschotense WOZ-waarden zoals beschreven op bladzijde 47 van de provinciale begrotingsscan.

[12] Zie ook begroting blz 210

[13] Begroting blz 197

[14] Begroting blz 186

[15] Dit is het gevolg van het voorstel om dit bedrag niet te financieren vanuit de concernreserve maar vanuit de lopende exploitatie.

[16] Zie blz 187 begroting in tabel bovenaan de pagina achter ‘Vertrekpunt programmabegroting 2018 na dekkingsmogelijkheden’

[17] Schriftelijk antwoord college op begrotingsvraag CDA

[18] Begrotingsscan blz. 49

[19] Zie blz. 127 met de geschatte kosten kwijtschelding rioolheffing in 2018

[20] Schriftelijk antwoord college op begrotingsvraag PvdA