Afscheid Henk Overbosch van gemeenteraad Voorschoten

29 maart 2018

Woensdag 28 maart 2018 nam ons raadslid Henk Overbosch afscheid van de gemeenteraad van Voorschoten. Burgemeester Pauline Bouvy-Koene sprak hem waarderend toe.

Henk Overbosch volgde op 28 september 2017 vertrekkend PvdA-raadslid Jan-Paul Middelburg op. Het werd door Henk zijn grote ervaring en dossierkennis een vliegende start. Onder zijn leiding kwam de PvdA met een alternatieve begroting voor 2018-2021, met zwarte cijfers en andere keuzes, waaronder het behoud van het zwembad en het terugdraaien van het door het college/de coalitie voorgenomen bezuinigingen op de WMO-gelden.

De PvdA bedankt Henk Overbosch voor zijn 8 jaar intensieve arbeid in de fractie, de 3 commissies van de raad en het laatste halfjaar als raadslid van de Voorschotense gemeenteraad. Henk was er altijd. De partij en fractie kon op hem rekenen en bouwen. Hij had het rode hart op de juiste plek. Henk was met zijn achtergrond van oud-gemeentesecretaris van de gemeente Voorschoten en Houten (provincie Utrecht) voor ons van onschatbare waarden.

Henk is tenslotte behulpzaam geweest bij de verkiezingscampagne en het inwerken van zijn opvolger Ad de Graaf die op zijn beurt nu een vliegende start kan maken in de gemeenteraad van ons dorp.

We gaan Henk missen in de politiek. Het ga je goed! Bedankt!

 

Henk kreeg de gelegenheid voor een afscheidswoord. De tekst daarvan is hieronder in zijn geheel geplaatst.

Afscheid Henk Overbosch, raadslid PvdA, van gemeenteraad Voorschoten op 28 maart 2018

Beste raads- en commissieleden, burgemeester, griffier, wethouders en andere aanwezigen,

Vanavond neem ik voor de derde keer afscheid van de raad van Voorschoten. De burgemeester noemde dat al. Alle goede dingen bestaan in drieën zegt het spreekwoord. Dat zal nu ook zo zijn, want spreekwoorden bevatten eeuwenlang gestolde wijsheid.

Op de afgelopen raadsperiode van 4 jaar kijk ik met gemengde gevoelens terug. Ik ga daar nu niet op in en verwijs naar mijn bijdrage in het afscheidsboek voor oud-burgemeester Staatsen en in – wat de griffie noemt – het reflectieboekje op de periode 2014-2018.

Ik heb 20 jaar met volle inzet en betrokkenheid voor de Voorschotense gemeente en gemeenschap gewerkt: 12 jaar als gemeentesecretaris in de periode 1986-1998  en 8 jaar in de politiek in de periode 2010-2018. Ik kan dus terugkijken op een periode van meer dan dertig jaar. Constant daarin is gebleven dat Voorschoten nog steeds een prachtige gemeente is om in te leven. Dat geldt voor wonen, werken, opgroeien, recreëren, sporten en actief zijn in het verenigingsleven. Wij mogen onze zegeningen tellen.

Wat ook constant is gebleven is dat ik altijd veel aardige en gemotiveerde  ambtenaren en politici heb ontmoet. Allemaal mensen met een warm hart voor ons dorp, allemaal mensen waarmee het prettig samenwerken was.  In de politiek manifesteert zich dat natuurlijk anders dan binnen een professionele ambtelijke organisatie. Als raadslid moet je niet alleen volksvertegenwoordiger zijn, maar je moet ook politieke kaders stellen en het college controleren. Per definitie gaat het dan vaak over zaken waarover verschillend wordt gedacht.   De onderlinge persoonlijke sfeer is ook in de politiek gelukkig vaak goed, zonder dat het klef wordt. Dat is veel waard. Er waren bij ons geen toestanden waarbij mensen niet met elkaar wilden praten. Er was ook geen bestuurscultuur waarbij andersdenkenden werden genegeerd en geïsoleerd.

Ik wens de nieuwe raad en het nieuwe college toe dat de politiek scherp, kritisch, creatief en transparant zal zijn. Ook hoop ik dat de nieuwe raad snel een richtinggevende uitspraak zal doen over de hoofdrichting van bestuurlijke samenwerking in de komende jaren. Die belangrijke keuze is noodzakelijk om orde te kunnen scheppen in de veelheid van samenwerkingsvormen.  Die keuze is ook noodzakelijk om de Werkorganisatie Duivenvoorde en de pakweg 400 mensen die daar werken helderheid over de toekomst te geven.

Ik roep de Voorschotense politiek op om de inwoners goed te betrekken bij de moeilijke keuzes die gemaakt moeten worden. Elke uiteindelijke keuze van de gemeenteraad zal weerstanden oproepen. Ik blijf er echter van overtuigd dat de inwoners uiteindelijk meer respect hebben voor het maken van een moeilijke keuze dan voor pappen en nathouden.

Tot slot. Ik dank de burgemeester voor wat zij zojuist heeft gezegd. Ik ben uitermate blij dat de Partij van de Arbeid haar zetel in deze raad heeft kunnen behouden. Ik wens mijn opvolger Ad de Graaf veel succes toe in de nieuwe constellatie en vooral ook veel plezier in dit bijzondere werk. Datzelfde geldt uiteraard voor commissielid Marjolijn Eshuis.

Voor de goede samenwerking dank ik alle raads- en commissieleden, de medewerkers van de griffie, de bodes,  de ambtelijke medewerkers en de drie wethouders. De waarnemend burgemeester dank ik in het bijzonder. Zij is al meer dan 1 ½ jaar het boegbeeld van het gemeentebestuur. Boegbeelden werden vroeger door de Vikingen op de voorkant van het schip geplaatst om hen zo tegen zeemonsters te beschermen. Aan de nieuwe raad laat ik graag over te bepalen wie bij ons de monsters zijn.

Het ga U allen persoonlijk goed.